Lista publicatiilor

2015

postat 29 aug. 2016, 03:33 de Vladimir Dolghi   [ actualizat la 27 sept. 2016, 06:31 ]LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE, ŞTIINŢIFICO-METODICE, DIDACTICE
publicate în anul 2015

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

Articole în culegeri ştiinţifice:

 1. DOLGHI Cr., DOLGHI Vl., Culegeri de lucrări ştiinţifice. Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecţii şi sugestii. Volumul I „Politici contabile conform Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară în sistemul de asigurări”, 0,45 c.a., CEP USM, Chişinău, 2015, pag. 6-12.
 2. DOLGHI Vl., Culegeri de lucrări ştiinţifice. Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecţii şi sugestii. Volumul I. „Strategii de implementare a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară în Republica Moldova”, 0,3 c.a., CEP USM, Chişinău, 2015, pag. 13-18.
 3. GUJUMAN L., Importanţa activităţii inovaţionale asupra creşterii competitivităţii întreprinderilor şi a economiei naţionale. Ediţia a X-a a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 30-31 octombrie 2015, ISBN 978-9975-71-711-3.
 4. GUJUMAN L., SAVA L., Importanţa Comerţului Electronic în procesul globalizării ramurii de telecomunicaţii şi a economiei naţionale. Conferinţa Tehnico-ştiinţifică Jubiliară a Colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 20-21 mai, 2015, Chişinău, Editura UTM, 2014, ISBN 9975-9841-1-8
 5. GUJUMAN L., SAVA L., SOROCHIN S., GRIŢCO M., GUIBAN S., Necesitatea implementării sistemului de iluminat inteligent în instituţiile de învăţămînt din R. Moldova, Conferinţa Tehnico-ştiinţifică Jubiliară a Colaboratorilor, doctoranzilşor şi studenţilor, 20-21 octombrie, 2014. Chişinău, Editura UTM, -2014, ISBN 9975-9841-1-8.
 6. LUŞMANSCHI G., Adoptarea deciziilor în baza informaţiei privind costurile de producţie. // Culegere de comunicări în cadrul colocviului ştiinţific „Abordări teoretice şi practice ale contabilităţii moderne”, 10 iulie 2015, Chişinău: S.n., 2015 (Tipogr. „Arva Color”), p. 228-252. – 1,16 c.a.
 7. SAVA L., GUJUMAN L., SOROCHIN S., GRIŢCO M., Analiza şi strategii de dezvoltare a personalului în ramura de telecomunicaţii, Conferinţa Tehnico-ştiinţifică Jubiliară a Colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 20-21 octombrie, 2014. Chişinău, Editura UTM, 2014, ISBN 9975-9841-1-8.
 8. SAVA L., GUJUMAN L., SOROCHIN S., GRIŢCO M., BETIVU N., Dezvoltarea capitalului uman prin alocarea investitiilor in capitalul intelectal. Conferinţa Tehnico-ştiinţifică Jubiliară a Colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 20-21 mai, 2015. Chişinău, Editura UTM, 2014, ISBN 9975-9841-1-8.
 9. SAVA L., GUJUMAN L., SOROCHIN S., GRIŢCO M., GUIBAN S., Modalităţi de îmbunătăţire a indicatorilor echilibrului financiar în ramura de telecomunicaţii, Conferinţa Tehnico-ştiinţifică Jubiliară a Colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 20-21 octombrie, 2014. Chişinău, Editura UTM, 2014, ISBN 9975-9841-1-8.
 10. SAVA L., SOROCHIN S., Instruirea şi dezvoltarea elevilor ca premisă a formării competenţei profesionale, Educaţia pentru integrare socio-profesională – educaţie prioritară, 21 -22 martie 2014. Chişinău, Direcţia generală Educaţie, Tineret şi Sport, Ediţia a III-a.
 11. SAVA L., SOROCHIN S., Motivaţia elevilor în dezvoltarea creativităţii, Educaţia pentru integrare socio-profesională – educaţie prioritară, 21-22 martie 2014. Chişinău, Direcţia generală Educaţie, Tineret şi Sport, Ediţia a III-a.
 12. SOROCHIN S., GUJUMAN L., SAVA L., GRIŢCO M., Motivaţia studenţilor în dezvoltarea creativităţii. Conferinţa Tehnico-ştiinţifică Jubiliară a Colaboratorilor, doctoranzilşor şi studenţilor, 20-21 octombrie, 2014. Chişinău, Editura UTM, -2014, ISBN 9975-9841- 1-8.
 13. TÎRŞU V., Evoluţia e-learning-ului în institutiile de învăţământ superior din Republica Moldova. Seminarul Ştiinţific cu tema: „Aspecte privind implementarea TIC în formarea abilitaţilor profesionale cerute pe piaţa muncii”, 23 aprilie, 2015, Chişinău.
 14. TÎRŞU V., Some aspects of studying process higher education institutions in Moldova. Formul internaţional “Fostering the Knowledge Triangle in Moldova”, 4-6 februarie 2015, Chişinău.
 15. АПЕТРИЙ Н. Hовые технологии анализа данных - Data Mining. Seminarul stiinţific facultate Ştiinţe Economice. 2015.
 16. АПЕТРИЙ Н. Сбор и подготовка данных для инеллектуального анализа данных. Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial. Conferinţa ştiinţifică internaţională. Chişinău: CEP USM, 2015.

Materiale /teze la forurile ştiinţifice Conferinţe internaţionale (peste hotare)

 1. CIUBOTARU S.; CALIN Iu. Transvectants and Lyapunov quantities for bidimensional polynomial systems of differential equations with nonlinearities of the fourth degree. The Eighth Congress of Romanian Mathematicians, Iasi, Romania, 2015, Abstract book, p. 81. Conferinţe internaţionale în republică
 2. BALTAG V.; CALIN Iu. The first integrals for Darboux systems of differential equations. International Conference „Mathematics & Information Technologies: Researce and Education” (MITRE-2015), Abstracts, Chişinău, July 2-4, 2015, p. 5-7.
 3. CALIN Iu.; CIUBOTARU, S. The minimal rational bases of-invariants for the bidimensional system of differential equations with nonlinearities of the fourth degree. International Conference „Mathematics & Information Technologies: Researce and Education” (MITRE-2015), Abstracts, Chişinău, July 2-4, 2015, p. 14-15.
 4. COJOCARI A., Unele particularităţi privind analiza fluxului de numerar conform noilor SNC, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ”Contabilitatea, auditul şi analiza economică între conformitate, schimbare şi performanţă”, 02 aprilie 2015, ASEM, Chişinău, Republica Moldova;
 5. CRUPOVNIŢCHI E., Aspecte practice privind calculul şi contabilitatea TVA în cadrul entităţilor economice.Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, „Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Repiblicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”, (30-31 octombrie 2015), Chişinău, USM, 2015, p. 164-167, ISBN 978-9975-71-711-3
 6. CRUPOVNIŢCHI E., Aspecte practice privind contabilitatea TVA în cadrul întreprinderilor de transport. Conferinţa Internaţională „Sisteme de transport şi logistică”, (27-30 octombrie 2015), Chişinău, ATIC, 2015, p. 333-337,ISBN 978-9975-3061-7-1
 7. DOLGHI Cr., ”Politici de organizare a auditului intern şi rolul acestuia în sistemul de management al riscului”, 0,3 c.a., Universitatea de Stat din Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională , ediţia X, ”Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”, 30 - 31 octombrie 2015, Chişinău, 2015, CEP USM pag. 50-53.
 8. DOLGHI Cr., ”Strategii de modernizare a sistemului de asigurări din Republica Moldova sub influienţa reformelor economice la nivel naţional şi mondial”, 0,5 c.a., Universitatea de Stat din Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională , ediţia X, ”Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”, 30 - 31 octombrie 2015, Chişinău, 2015, CEP USM pag. 22-29.
 9. DOLGHI Vl., ”Управленческий учет и его роль в построение системы управления предприятием”, 0,3 c.a., Universitatea de Stat din Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională , ediţia X, ”Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”, 30 - 31 octombrie 2015, Chişinău, 2015, CEP USM pag. 127-131.
 10. DOLGHI Vl., „Стратегии развития управленческого учета”, 0,3 c.a., Academia de Studii Economice a Moldovei, Conferinţa Ştiinţifica Internaţională : „Competivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, 25-26 septembrie 2015.
 11. GARŞTEA Ala, “Utilizarea matematicii în economie”. Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu participare internaţională “ Integrare prin cercetare şi inovare”, 10-11 noiembrie 2015, Chişinău.
 12. GOIAN I., MARIN V., Despre sisteme numerice în gimnaziu şi licee.Conferinţa MITRE, 2015, Chişinău, 2p.
 13. GUŢU St., „Activitatea caselor de schimb valutar şi contabilizarea operaţiilor de vânzare şi cumpărare a valutei”. Universitatea de Stat din Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, ediţia X, ”Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”, 30-31 octombrie 2015, Chişinău, Moldova.
 14. LAVRENCIUC L., GAVRILAŞ N., Sisteme informatice ERP pentru integrarea eficientă a contabilităţii în procesele economice de business. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial” din 30–31 octombrie 2015, Chişinău: CEP USM, 2015, p.132-138.
 15. LISNIC V., „Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei RM şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”. Universitatea de Stat din Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, ediţia X, ”Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”, 30-31 octombrie 2015, Chişinău, Moldova.
 16. LUŞMANSCHI G., Importanţa informaţiei privind costurile de producţie relevante la adoptarea deciziilor de înlocuire a utilajului. // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial” din 30 octombrie – 31 octombrie 2015, Chişinău: CEP USM, 2015, p.59-64. - 0,36 c.a.
 17. MACOVEI T., „Rolul participanţilor profesionişti ai pieţei de asigurări în sporirea culturii asigurărilor” Conferinţa Ştiinţifică Internaţională “Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial” 31 octombrie-01 noiembrie 2015, USM, Chişinău 2015.
 18. PANUŞ V., Reglementarea contabilităţii de gestiune între: obligativitate şi necesitate. Conferinţa ştiinţifică internaţională, septembrie 2015, ASEM.
 19. PANUŞ V., Aspecte noi în întocmirea situaţiilor financiare, Conferinţa ştiinţifică internaţională 6-7 iunie 2015, Universitatea de stat ”Alecu Russo„ din Bălţi. 0,2 c.a
 20. PANUŞ V., Aspecte noi în întocmirea situaţiilor financiare, Conferinţa ştiinţifică internaţională 21 mai 2015, Universitatea de stat ”Alecu Russo„ din Bălţi, (confirmată, în curs) 0,2 c.a
 21. PANUŞ V., Optimizarea costurilor cu personalul prin efectul instruirii, Conferinţa ştiinţifică internaţională, 30-31 octombrie 2015, USM.
 22. PETREANU E., Probe de audit. // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial” din 30 octombrie – 31 octombrie 2015, Chişinău, USM.
 23. PLATON V., PRODAN N., GARŞTEA Al., „Abordări metodologice ale lucrului individu al studenţilor”. În ediţia a X-a a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”, 30-31 octombrie 2015, Chişinău, Moldova.
 24. RAIEŢCHI E., „Evoluţia principiilor basel în contextul supravegherii activităţii bancare”. Universitatea de Stat din Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, ediţia X, ”Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”, 30 - 31 octombrie 2015, Chişinău, Moldova.
 25. ŞTAHOVSCHI A., Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională «Noutăţi legislative pentru anul 2015», KPMG Moldova SRL 29.01.2015.
 26. ŞTAHOVSCHI A., Rolul şi importanţa administrării publice şi fiscale în sistemul financiar al statului. Seminar ştiinţifico-practic „Principiile şi direcţiile prioritare ale dezvoltării sistemului educaţional militar în contextul integrării europene şi cooperării euroatlantice”, AM a FA, 12.03.2015.
 27. TABARCEA Ala, IACOB Aliona, „Raţiiunea în condiţii de abundenţă a resurselor” Universitatea de Stat din Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, ediţia X, ”Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”, 30 - 31 octombrie 2015, Chişinău, Moldova.
 28. TATARCIUC Al. „Rolul sistemelor informaţionale contabile în organizarea contabilităţii”. Universitatea de Stat din Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, ediţia X, ”Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”, 30 - 31 octombrie 2015, Chişinău, Moldova.
 29. TCACI Al., TCACI N., COJOCARU V. Aspectele analizei factoriale a rentabilităţii în întreprinderile agricole. „Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”. Conferinţa ştiinţifică internaţională. Chişinău, USM, 2015, pag. 81-88.
 30. TCACI N., TCACI Al., DOMBROVSCHI Ina. Diagnosticul riscului operaţional şi elasticităţii profitului. „Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”. Conferinţa ştiinţifică internaţională. Chişinău, USM, 2015, pag. 74-80.
 31. TERZI D., „Metode de construire a intervalelor de încredere ale prognozelor ”. Universitatea de Stat din Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, ediţia X, ”Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”, 30 - 31 octombrie 2015, Chişinău, Moldova.
 32. TIRŞU V., Some aspects of studying process higher education institutions in Moldova. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”, 30-31 octombrie 2015, Chişinău.
 33. VASILOI L., Elemente de evaluare a activelor şi obligaţiilor prin prisma Solvency II. În cadrul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Inovaţii, performanţă şi competitivitate în sectorul financiar”, 30-31 octombrie 2015, pag. 151-155, Chişinău, Moldova. ISBN: 978-9975-71-712-0.
 34. VASILOI L., Strategii inovaţionale în reglementarea solvabilităţii la specificul pieţei de asigurări din Republica Moldova. În ediţia a X-a a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”, 30-31 octombrie 2015, pag. 160-163, Chişinău, Moldova. ISBN: 978-9975-71-711-03.
 35. ZAGAEVSCHI G., Academia de Studii Economice din Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Contabilitatea, auditul şi analiza economică între conformitate, schimbare şi performanţă”, ASEM, Chişinău 2015.
 36. ZAGAEVSCHI G., Universitatea de Stat „Alecu Russo”din Bălţi, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale”, Bălţi 2015.
 37. ZAGAIEVSCHI G., “Aprecierea nivelului de cercetare privind conţinutul capitalului propriu al societăţilor pe acţiuni”. Universitatea de Stat din Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, ediţia X, ”Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”, 30 - 31 octombrie 2015, Chişinău, Moldova.

Articole în diferite reviste ştiinţifice

 1. APETRII N., Proiectarea cursului „DATA MINING”. Studia Universitates Moldaviae. Ştiinte ale educatiei. USM. 2015, decembrie.
 2. MALAI E., Elaborarea procedurii de „Audit intern al sistemului de control oficial” pentru Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor. Pe saitul oficial al ANSA: www.ansa.gov.md
 3. PANUŞ V., Aplicăm Nomenclatura Combinată din 01.01.2015, , Monitorul fiscal FISC.md” nr. 01 (23) ianuarie 2015, p.96, 0,1 c.a
 4. PANUŞ V., Noţiunea de semnificaţie în fundamentarea raţionamentului profesional contabil, Monitorul fiscal FISC.md” nr. 01 (23) ianuarie 2015, p.91-95, 0.4 c.a
 5. PANUŞ V., VOLOH M., Ajutor material: aspecte fiscale şi contabile, Monitorul fiscal FISC.md” nr. 01 (23) ianuarie 2015, p.98-99, 0,1 c.a
 6. PANUŞ V., VOLOH M., Cu privire la efectuarea livrărilor impozabile cu TVA la cota zero a bunurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă investiţională, Monitorul fiscal FISC.md” nr. 01 (23) ianuarie 2015, p.97-98, 0,1 c.a
 7. PANUŞ V., ZLATINA N., Despre diferenţa dintre depreciere şi reevaluarea mijlocului fix, Monitorul fiscal FISC.md nr. 02 (24) martie 2015, p.106-108, 0,2 c.a
 8. PANUŞ V., ZLATINA N., Transpunerea generală a conturilor contabile, Monitorul fiscal FISC.md nr. 06 (03) martie 2015, (format electronic www.fisc.md) 0,2 c.a
 9. PANUŞ V., Aspecte aplicative în determinarea pragului de semnificaţie conform noilor reglementări contabile, Monitorul fiscal FISC. md, noiembrie 2015, 0,5 c.a.
 10. PANUŞ V., VOLOH M., Verificarea şi corelarea informaţiilor din declaraţia privind TVA cu cele fiscale, Monitorul fiscal FISC. md, noiembrie 2015, 0,5 c.a.
 11. PANUŞ V., ZLATINA N., Aplicarea deprecierii activelor conform noilor prevederi contabile, Monitorul fiscal FISC. md din iulie 2015, 0,6 c.a
 12. PANUŞ V., ZLATINA N., Repere aplicative privind tranziţia la noile reglementări contabile, Monitorul fiscal FISC.md nr. 02 (24) martie 2015, p.91-105, 0,5 c.a
 13. SCACUNOVA L., Бухгалтерский учет производственных затрат вспомогательных производств. Monitorul fiscal FISC.md
 14. SCACUNOVA L., Бухгалтерский учет производственных затрат и калькуляция себестоимости продукции и услуг в соответствии с новыми НСБУ. Monitorul fiscal FISC.md
 15. SCACUNOVA L., Бухгалтерский учет производственных потерь. Monitorul fiscal FISC.md

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICO-METODICE ŞI DIDACTICE

Manuale

 1. PANUŞ V., Contabilitate managerială avansată: aplicaţii şi evaluări (Culegere de aplicaţii şi teste), Chişinău, 2015, 174 p., 10 c.a (în curs de editare)

Ghiduri metodice/metodologice

 1. SAVA L., GRIŢCO M., Microecnomie. Indicaţii metodice, Partea I. - Chişinău, Editura UTM, - 2014, 115p. ISBN 978-9975-45-305-9;
 2. SAVA L., GRIŢCO M., Organizarea şi analiza activităţii economice în domeniul telecomunicaţiilor. Ghid metodic, Partea I. - Chişinău, Editura UTM, - 2014, 54p. ISBN 978-9975- 45-316- 5;
 3. SAVA L., GRIŢCO M., Organizarea şi analiza activităţii economice în domeniul telecomunicaţiilor. Ghid metodic, Partea II. - Chişinău, Editura UTM, - 2014, 56p. ISBN 978-9975- 45-318- 9.

2014

postat 29 aug. 2016, 03:32 de Vladimir Dolghi   [ actualizat la 18 oct. 2016, 04:33 ]


Cuprins

  Niciun titlu.  LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE, ŞTIINŢIFICO-METODICE, DIDACTICE publicate în anul 2014
  LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE
  Articole în culegeri ştiinţifice
  CALIN Iu., BALTAG V. The - invariant center conditions for the cubic differential systems with degenerate infinity. The Third Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova: dedicated to the 50th anniversary of the foundation of the Institute of Mathematics and Computer Sciense, 19-23 august 2014, Chisinau, Moldova: Proceedings IMCS-50, p. 175-178.
  CALIN Iu., CIUBOTARU S. The rational bases of -comitants and of invariants for the bidimensional system of differential equations with nonlinearities of the fourth degree. The Third Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova: dedicated to the 50th anniversary of the foundation of the Institute of Mathematics and Computer Sciense, 19-23 august 2014, Chisinau, Moldova: Proceedings IMCS-50, p. 179-182.
  TERZI D., Economic forecasting using neural networs, Ediţia a IX a Conferinţei ştiinţifice internaţionale “Polotici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional” 31 octombrie – 01 noiembrie 2014; Chişinpu, 2014, pag. 381-386
  TERZI D., Particularităţile de creare şi aplicare a reţelelor neuronale pentru previziune economică, Integrare prin Cercetare şi Inovare. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională 10 - 11 noiembrie 2014 Rezumate ale comuinicărilor Ştiinţe sociale Chişinău, 2014 p. 275-277
  TERZI D., Forecasting Time Series with noticeable fractality, Studia Universitatis Moldaviae, 2014 nr. 2(72), p.239-243
  MACOVEI T., „Particularităţi ale managementului riscului în activitatea societăţilor de asigurări” Conferinţa Ştiinţifică Internaţională “Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional” 31 octombrie-01 noiembrie 2014, USM, Chişinău 2014
  APETRII N., Прогнозирование временного ряда на базе платформы Deductor. Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-finfnciare si sociale în plan national şi internaţional. Conferinţa ştiinţifică internaţională. Chişinău: CEP USM, 2014. 0,12 coli.
  APETRII N., Методология проектирования электронного курса Data mining. Internet Education Sciens. The Ninth International Scientific-Practical Conference. The Vinnytsia National Technical University, 2014. 0,2 coli.
  APETRII N., Implementarea cursurilor electronice în procesul de instruire în instituţii superioare. Integrare prin cercetare şi inovare. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participarea internaţională. Chişinău: CEP USM, 2014. 0,18 coli.
  APETRII N., Implementarea cursurilor electronice în procesul de instruire în instituţii superioare. Integrare prin cercetare şi inovare. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participarea internaţională. Chişinău: CEP USM, 2014. 0,18 coli.
  LISNIC V., „Evaluarea portofoliului de credite şi contabilitatea acestora în băncile comerciale”Conferinţa Ştiinţifică Internaţională “ Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional”, 31 octombrie - 01 noiembrie 2014.
  TCACI N., TCACI AL., Aplicarea metodei marjei de contribuţie în diagnosticul profitului. În : „Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional”. Conferinţa ştiinţifică internaţională 31 octombrie-01 noiembrie 2014, Chişinău, USM, 2014 p.286-292, 0.4 c.a
  TÎRŞU V., TUTUTNARU S. - Aspecte privind implementarea TIC în formarea abilităţilor profesionale cerute pe piaţa muncii. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, 26-27 septembrie 2014, Chişinău.
  TÎRŞU V., TUTUTNARU S. - Racordarea competenţelor tinerilor specialişti din domeniul TI la cerinţele pieţii forţei de muncă: probleme şi soluţii. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional”, 31 octombrie – 01 noiembrie 2014, Chişinău.
  M. HOTINEANU, A. POPOV, M. BUTNARU, A. CAPATANA, GH. CAPATANA, V. NASTAS, Intelligent Support System in Epilepsy and Narcology. Technical University of Moldova, 2nd Regional Workshop Health Technology Management, Book of Abstracts, April 10-11, 2014, pag 40, Chişinău, Moldova
  COJOCARI A., Analiza şi aprecierea structurală a patrimoniului conform noilor SNC, lector sup. univ., ASEM, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ”Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, 26-27 septembrie 2014, ASEM;
  COJOCARI A., Aspecte teoretice şi practice privind analiza patrimoniului unei entităţi economice în contextul noilor SNC, lector sup. univ., ASEM, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ”Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional”, 31 0ctombrie - 01 noiembrie 2014, CEP USM;
  COJOCARI A., Aprecierea generală şi analiza factorială a ratelor particulare de rotaţie a activelor în cadrul unităţilor economice în contextul noilor SNC, lector sup. univ., ASEM, Conferinţa Ştiinţifico - Practică Naţională ”Oportunităţi de dezvoltare a contabilităţii, auditului şi finanţelor aliniate noilor reglementări contabile”, 12 septembrie 2014, UCCM;
  GOIAN I., MARIN V., Rezumate la matematică.TEO Educaţional, Chişinău, 2014, 202 p. HOTINEANU M., POPOV A., BUTNARU M., CĂPĂŢÎNĂ A., CĂPĂŢÎNĂ Gh., NASTAS V. Intelligent support system in epilepsy and narcology. 2 nd Regional Worshop „Health Technology Management”, April 10-11, 2014. Book of Abstracts, Chişinău, Moldova, p. 40. Materiale/ teze la forurile ştiinţifice
  DOLGHI Cr., ,”Abordarea auditului performanţei şi practica acestuia în Republica Moldova”, 0,3 c.a., Universitatea de Stat din Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională , ediţia IX, ”Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional”, 31 octombrie - 01 noiembrie 2014, Chişinău, 2014, CEP USM pag. 283-285.
  DOLGHI V., ”Gestiunea cererilor legate de despăgubiri şi înregistrarea acestor cheltuieli în contabilitatea societăţii de asigurări”, 0,35 c.a., Universitatea de Stat din Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională , ediţia IX, ”Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico - financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional”, 31 octombrie - 01 noiembrie 2014, Chişinău, 2014, CEP USM, pag. 309-312. 
  LUŞMANSCHI G., MUNTEAM NELI. Consideraţii privind contabilitatea costurilor de producţie conform noilor SNC. // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Politici şi mecanizme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional” din 31 octombrie – 01 noiembrie 2014, Chişinău: CEP USM, 2014, p.293-296. - 0,37 c.a.
  LUŞMANSCHI G., MUNTEAM NELI. Modele de analiză factorială a ratei levierului financiar // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii” din 26- 27 septembrie 2014, Chişinău: ASEM, 2014, p.331-336. - 0,46 c.a.
  LAVRENCIUC L., GAVRILAŞ N.. Implimentarea tehnologiilor informaţionale moderne în sistemul financiar - contabil. // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Politici şi mecanizme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional” din 31 octombrie – 01 noiembrie 2014, Chişinău: CEP USM, 2014, p.236-331.
  LISNIC V., ”Evaluarea portofoliului de credite şi contabilitatea acestora în băncile comerciale”. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ”Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico – financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional”; 31 octombrie-01 noiembrie 2014.
  PETREANU E., “Determinarea pragului de semnificaţie în contextul aplicării Standardelor Internaţionale de Audit”., Conferinţa Ştiinţifică Internaţională “Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional”, 31 octombrie-01 Noiembrie 2014
  TCACI N., TCACI AL.,”Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico- financiare şi social în plan naţional şi internaţional”, Conferinţa ştiinţifică internaţională din 31 octombrie 2014, aula 336.
  ZAGAEVSCHI G., Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ”Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional”, USM, Chişinău, 2014.
  ZAGAEVSCHI G., Conferinţa Ştiinţifico- Practică Naţională ”Oportunităţi de dezvoltare a contabilităţii, auditului şi finanţelor aliniate noilor reglementări contabile”, UCCM, Chişinău, 2014.
  PANUŞ V., Rolul repartizării costurilor indirecte de producţie, ASEM, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Cooperarea dintre mediul universitar şi organismele profesionale: soluţii şi oportunităţi în dezvoltarea durabilă a profesiei contabile”, 4 aprilie 2014 Chişinău, 0,2 c.a
  PANUŞ V., Necesitatea controlului de gestiune în activitatea economico-financiară a entităţii, UCCM, Conferinţa Ştiinţificăo-practică naţională ”Oportunităţi de dezvoltare a contabilităţii, auditului şi finanţelor aliniate noilor reglementări contabile, 12.09.2014 Chişinău, 0,2 c.a. 
  PANUŞ V., USM, Seminar Ştiinţific Oportunităţi de finanţare şi sprijin european pentru cercetare, inovare şi creştere economică în RM 23.09.2014 Chişinău, 0,2 c.a
  PANUŞ V., Calculaţia costului între fiscalitate şi contabilitate, USM Conferinţa ştiinţifică Internaţională ”Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional 31.10-01.11.2014 Chişinău, 0,2 c.a PANUŞ V., Controlul de gestiune între teorie şi practică, USM Conferinţa ştiinţifica 10- 11.11.2014 Chişinău, 0,2 c.a 
  COJOCARI A., Analiza şi aprecierea structurală a patrimoniului conform noilor SNC, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ”Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, 26-27 septembrie 2014, ASEM, Chişinău, Republica Moldova;
  COJOCARI A., Aspecte teoretice şi practice privind analiza patrimoniului unei entităţi economice în contextul noilor SNC, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ”Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional”, 31 0ctombrie - 01 noiembrie 2014, CEP USM, Chişinău, Republica Moldova;
  COJOCARI A., Aprecierea generală şi analiza factorială a ratelor particulare de rotaţie a activelor în cadrul unităţilor economice în contextul noilor SNC, Conferinţa Ştiinţifico - Practică Naţională ”Oportunităţi de dezvoltare a contabilităţii, auditului şi finanţelor aliniate noilor reglementări contabile”, 12 septembrie 2014, UCCM; Chişinău, Republica Moldova;
  ŞTAHOVSCHI A. Aspecte aferente metodelor de predare şi organizare a disciplinei contabilităţii bancare în condiţiile implementării SIRF. Conferinţa naţională didactico – ştiinţifică «Predarea disciplinelor de contabilitate, audit şi analiza economică în contextul noilor reglementări». Chişinău, ASEM, 27.02.2014, p.55 -57 ŞTAHOVSCHI A. Unele aspecte ale sistemului de planificare, bugetare şi evidenţă a activităţii instituţiilor publice. Conferinţa ştiinţifică internaţională «Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii». Chişinău, ASEM, 26.09 - 27. 09. 2014, p. 248 – 251. ISBN 978-9975- 75-714- 0.
  ŞTAHOVSCHI A., GRIBINCEA A, DEMIDOV N. Stabilirea condiţiilor şi a posibilităţilor de aplicare a metodelor moderne de management. Conferinţa ştiinţifică internaţională «Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine». Iaşi, ICES Gh.Zane, filiala AŞR. 19.09.2014
  ŞTAHOVSCHI A., D. GHERGHIŢA, BUCUCI O., Politica fiscală aplicabilă în cazul finanţărilor externe nerambursabile. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional”, USM, 31 octombrie – 01 noiembrie 2014, p.107-109.
  ŞTAHOVSCHI A., D. GHERGHIŢA, Direcţiile de perfecţionare a stimulării fiscale a proceselor economice în Republica Moldova. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional”, USM, 31 octombrie – 01 noiembrie 2014, p.110 – 113.
  RUSU G., Third Conference of Mathematical Society of Moldova IMCS-50, Chisinau, Republic of Moldova, 2014. RUSU G., CRUNT-2014- Bunele practici de instruire e-learning/online, Chisinau, Republic of Moldova, 2014. RUSU G., Third Conference of Mathematical Society of Moldova IMCS-50, Chisinau, Republic of Moldova, 2014.
  RUSU G., CRUNT-2014- Bunele practici de instruire e-learning/online, Chisinau, Republic of Moldova, 2014.
  PLEŞCA N., Analiza item-urilor unui test de evaluare a cunoştinţelor în instruirea asistată de calculator, Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, 10-11 noiembrie 2014, ISBN 978-9975- 71-571- 3 Articole în diferite reviste ştiinţifice
  NEDERITA Al. PANUS V. Contabilitatea costurilor de producţie conform noilor reglementări, 2014, nr. 8., 38-52, 0,6 c.a
  PANUS V. Influenţa tratamentelor contabile noi asupra poziţiei şi performanţei financiare ale entităţilor, ”Monitorul fiscal FISC.md” nr. 6 (22) noiembrie 2014, p.92-99, 0,6 c.a
  ŞTAHOVSCHI A., Vasiliana Mircea-Dafinescu, Bucuci O. Indicatorii de performanţă - între tradiţionalism şi modernism Revista ştiinţifică „Economica”, ASEM, Chişinău, 2014, nr.4 (90), p. 35 – 41. (rom – engl).
  ŞTAHOVSCHI A., Demidov N. Stabilirea condiţiilor şi a posibilităţilor de aplicare a metodelor moderne de management. Revista ştiinţifică „Economica”, ASEM, Chişinău, 2014, nr.4 (90), p. 42 – 50. (rom – engl).
  ŞTAHOVSCHI A.,Dima Gh. Politica fiscală aplicabilă în cazul finanţărilor externe nerambursabile. Revista ştiinţifică „Economica”, ASEM, Chişinău, 2014, nr.4 (90), p. 94 – 97. (rom – engl).
  PLEŞCA N., Analiza mediilor soft utilizate pentru crearea planurilor de afaceri, ANALELE ŞTIINŢIFICE, editia II, vol.2, Chisinau, USPEE “C. Stere”, 2014, ISSN 1857-4858. – ISBN 978- 9975-4449- 0-3
  LUCRĂRI ŞTIINŢIFICO-METODICE ŞI DIDACTICE
  Manuale
  PRODAN N., ACHIRI I., ş.a Matematica. Manual pentru cl. XI. Chişinău, Prut Internaţional. 2014,304 pag.
  PRODAN N., И. АКИРИ и др. Математика. Учебник для ХI кл. Chişinău, Prut Internaţional. 2014,304 pag.

  Note de curs /Suporturi de curs
  DOLGHI CR., LUŞMANSCHI G, „Organizarea contabilităţii în afaceri”, Note de curs, vol. 8,2 c.a., Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău 2014, 180 pag
  TÎRŞU V. – Limbajul C în cadrul disciplinei Limbaje de programare. Ed. CEP USM, Chişinău 2014.
  LUŞMANSCHI G., LAVRENCIUC L., LISNIC V., Bazele contabilităţii: (Culegere de aplicaţii şi teste). Chişinău, CEP USM, 2014. - 224 p. – 6,4 c.a.

  Indicaţii /îndrumări metodice
  TÎRŞU V., APETRII N., GAVRILAŢ N., TATARCIUC N., Tehnologii informaţionale de comunicare. Indicaţii metodice. Ed. CEP USM, Chişinău 2014.

  Materiale didactice
  R. GONCEARENCO , G.STURZA , M. BUTNARU, Gh. LATUL "Programare în limbaj de asamblare. Îndrumar pentru lucrările de laborator", CZU 004.432.2(75.8), Chişinău: CEP USM, 2014, 94p

  2013

  postat 29 aug. 2016, 03:32 de Vladimir Dolghi   [ actualizat la 29 aug. 2016, 05:41 ]


  Cuprins

   Niciun titlu.

   LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE, ŞTIINŢIFICO-METODICE, DIDACTICE publicate în anul 2013 LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE Articole în diferite reviste ştiinţifice DOLGHI CRISTINA,NOVAC LUDMILA, Piaţa asigurărilor – provocare pentru economia Republicii Moldova, 0,5 c.a., Revista ştiinţifică categoria C „Studia Universitatis Moldaviae”, nr.2(62), 2013, USM, Chişinău, 2013. DOLGHI CRISTINA,ŞERBAN LUMINIŢA, Brokerul-veriga principală în promovarea produselor de asigurare, 0,5 c.a., Revista ştiinţifică categoria C „Studia Universitatis Moldavie”, nr.7(67), 2013, USM, Chişinău, 2013 COJOCARI ALA, “Analiza şi aprecierea gradului de acoperire a datoriilor cu mijloace băneşti în contextul evaluării entităţii economice” în culegerea editată în cadrul ASEM cu tematica: “60 de ani de învăţământ economic superior în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progress economic”, 0,3 coli de autor. TCACI NATALIA Factorii naturali şi eficienţa economică a utilizării fondului funciar în Republica Moldova. Lucrări ştiinţifice, UASM, Volumul 32, Contabilitate, Chişinău, 2013, 0,3 coli de autor. TCACI NATALIA, BURCIU CORINA, Estimarea eficienţei economice a fondului funciar în agricultură: aspecte teoretice şi metodologice. „Studia Universitatis Moldaviae”, Chişinău, 2013, nr.7(67), 0,3 coli de autor ADA STAHOVSCHI,VASILIANA MIRCEA-DAFINESCU, Performanţa socială – o noua dimensiune a performanţei entităţii., Revista ştiinţifică „Economica”, ASEM, Chişinău, 2013, nr.1 (83), p. 36 – 39 (rom – engl). ISBN 1810-9136 ADA STAHOVSCHI,TURCAN N.,DUDĂU C., Performanţa socială – o noua dimensiune a performanţei entităţii., Anale ASEM, Ediţia a IX nr. 1/2013, p. 205 – 209. ISBN ADA STAHOVSCHI, DEMIDOV N., Sistemul bancar ca obiect al supravegherii şi metode de organizare a reglementării operaţiunilor bancare (p.I). Revista ştiinţifică „Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerii”CECCAR, Bucureşti, 2013, nr.11, p.35-40. ISSN 1454-9263. ADA STAHOVSCHI, DEMIDOV N., Sistemul bancar ca obiect al supravegherii şi metode de organizare a reglementării operaţiunilor bancare (p.II). Revista ştiinţifică „Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerii”CECCAR, Bucureşti, 2013, nr.12, p.41-46. ISSN 1454-9263. Materiale/ teze la forurile ştiinţifice DOLGHI CRISTINA,”Contabilitatea cheltuielilor legate de cererile de despăgubire şi operaţiilor cu privire la realizarea dreptului de regres a asigurătorului”, 0,5 c.a., Universitatea de Stat din Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Jubiliară, ediţia VIII-a ”Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-financiar în scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova”, 10-02 noiembrie 2013, USM, Chişinău, 2012, pag. 228-233. DOLGHI CRISTINA ,DOLGHI VLADIMIR,”Politici generale contabile internaţionale conform SIRF în contabilitatea operaţiilor de reasigurare”, 0,7 c.a., Universitatea de Stat din Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Jubiliară, ediţia VIII-a ”Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-financiar în scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova”, 10-02 noiembrie 2013, USM, Chişinău, 2012, pag. 234-242. MACOVEI TATIANA, Eficienţa operaţiilor de reasigurare şi impactul acestora asupta solvabilităţii asiguratorului, Conferinţa Ştiinţifocă Internatională ediţia VIII-A „Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-financiar în scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova.”din perioada 01-02 noiembrie 2013 DOLGHI VLADIMIR,”Politici contabile conform SIRF în contabilizarea primelor de asigurare subscrise pe contractele de asigurare directă”, 0,5 c.a., Universitatea de Stat din Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Jubiliară, ediţia VIII-a ”Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-financiar în scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova”, 10-02 noiembrie 2013, USM, Chişinău, 2012, pag. 264-269. RUSU.G., GARŞTEA A., GRIGOR R., PLATON V., PRODAN N, din practica implementării învăţămîntului on-line, Conferinţa Ştiinţifocă Internatională ediţia VIII-A „Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-financiar în scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova.”din perioada 01-02 noiembrie 2013 TIRŞU VALENTINA,Sisteme Informaţionale-necesitatea modernă în activitatea organizaţională, Conferinţa Ştiinţifocă Internatională ediţia VIII-A „Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-financiar în scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova.”din perioada 01-02 noiembrie 2013 MORARI GALINA, Unele aspecte problematice privind contabilitatea activelor şi datoriilor contingente, Conferinţa Ştiinţifocă Internatională ediţia VIII-A „Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-financiar în scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova.”din perioada 01-02 noiembrie 2013 ZAGAEVSCHI GALINA, Влияние капитала в социально-экономическом развитии общества, Белгородский университет кооперации, экономики и права, Конференция «Образование, наука и современное общество: актуальные вопросы экономики и кооперации». ZAGAEVSCHI GALINA, Unele aspecte ce ţin de definirea capitalului, Chişinău, UCCM, Conferinţa „Prin cooperare – spre dezvoltare durabilă ”şi„Integrare prin cercetare şi inovare”. ZAGAEVSCHI GALINA, Abordări naţionale şi internaţionale aferente capitalului, Chişinău, USM, Conferinţa Internaţională “Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-financiar în scopul dezvoltării ecomonice durabile a Republicii Moldova”. APETRII NATALIA , Применение деревьев решений для классификации данных, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-financiar în scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova”, Universitatea de Stat din Moldova, 01 – 02 noiembrie 2013. APETRII NATALIA, Curriculum modern bazat pe competenţe, Conferinţa naţională „Modernizarea procesului de formare a cadrelor didactice”, Universitatea de Stat din Moldova. 30 octombrie 2013 IACOB ALIONA, Impactul TVA asupra gestiunii creanţelor şi datoriilor entităţilor economice, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Jubiliară ediţia a VIII – a „ Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-financiar în scopul dezvoltării economice durabile a RM” 01-02 noiembrie 2013, USM, FSE TCACI NATALIA, TCACI ALEXANDRU, Unele aspecte ale diagnosticului pragului rentabilitatii. Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice europene: progrese şi aşteptări – conferinţa ştiinţifică internaţională, Chişinău, ASEM, 5 aprilie 2013, p. 272 – 277. TCACI NATALIA, TCACI ALEXANDRU, Problemele stabilităţii financiare a întreprinderilor agricole din Republica Moldova. „Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-financiar în scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova”. Conferinţa ştiinţifică internaţională jubiliară, ediţia a VIII-a. Chişinău, USM, 2013, pag. 248-253 ADA STAHOVSCHI,GH.DIMA,M.DRAGOMIR,T.ENACHE, Reforma fiscală în România şi Moldova în condiţiile aderării la Uniunea Europeană. Conferinţa ştiinţifică internaţională ’’Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine’’. Volumul XXII. Iaşi, AŞR filiala Iaşi, ICES Gh.Zane. 19.10.2013, p. 9 - 19. ISBN 978-606- 687-042- 9 ADA STAHOVSCHI,VASILIANA MIRCEA-DAFINESCU, Performanţa: de la o accepţiune generală la conceptul de performanţă globală ,Conferinţa ştiinţifică internaţională «Probleme economice ale dezvoltării europene». Chişinău, ULIM, 27 – 28.03.2013, p. 54 – 58. ISBN ADA STAHOVSCHI,DIMAGHERGIŢA,VÎLCU VIOREL, Metode de realizare a evaziunii fiscale în România. Conferinţa ştiinţifică internaţională «Probleme economice ale dezvoltării europene». Chişinău, ULIM, 27 – 28.03.2013, p. 68 - 71. ISBN ADA STAHOVSCHI, DEMIDOV N., Abordarea organizării manageriale pe bază de sistem. repere teoretico-practice privind fondurile bugetare în instituţiile publice din România. Conferinţa ştiinţifică internaţională «Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice Europene: Progrese şi aşteptări». Chişinău, ASEM – ACAAP. 5.04.2013. p. 223 – 228. ISBN 978 – 9975- 4242- 7-1 ADA STAHOVSCHI, Unele aspecte ale organizării contabilităţii în instituţiile financiare în condiţiile implementării SIRF. Conferinţa ştiinţifică internaţională «60 de ani de învăţământ economic în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate, spre progres economic.». Chişinău, ASEM, 27.09 - 28. 09. 2013. ADA STAHOVSCHI, DEMIDOV N.,DIMA GH., Conţinutul şi sfera de cuprindere a organizării manageriale. Conferinţa ştiinţifică internaţională jubiliară. «Modalităţi de eficientizare a sistemului economico – financiar în scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova». Chişinău, USM, 01.11- 02.11.2013, p. 68 - 70. ISBN 978- 9975- 71- 446 - 4 ADA STAHOVSCHI,DIMA GH., Particularităţile organizării contabilităţii trezoreriei statului în România. Simpozion ştiinţific internaţional «Agricultura modernă – realizări şi perspective». Chişinău, UASM, 09.10 – 11.10.2013, p. 43- 47. ISBN 979-9975- 64-244- 6 ADA STAHOVSCHI,V.BUTULESCU, Creativitate, inovare şi alternative strategice din experienţa internaţională - factori de succes în sectorul serviciilor bancare. Simpozion internaţional ştiinţifico-practic «Băncile în economia concurenţei, incertitudinii, inovării şi integrării». Chişinău, ASEM – BNM, 19.04-20.04.2013, p. 235 – 242. ISBN 978 - 9975- 75- 641-9 COJOCARI A., Analiza utilizării eficiente a patrimoniului conform noilor SNC , Academia de Studii Economice din Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Cooperarea dintre mediul universitar şi organismele profesionale: soluţii şi oportunităţi în dezvoltarea durabilă a profesiei contabile”, 04 aprilie 2014, ASEM, Chişinău, 2013 LUCRĂRI ŞTIINŢIFICO-METODICE ŞI DIDACTICE Ghiduri metodice/metodologice CALIN I., COJUHARI E., GARŞTEA A., GRIGOR R., PLATON V., PRODAN N., Matematici pentru economişti. Ghid metodic, Ediţia a treia, completată, Chisinau, CEP USM, 2013.-296 p. Note de curs /Suporturi de curs DOLGHI CRISTINA, MACOVEI TATIANA, Organizarea contabilităţii, rolul acesteia de management al entităţii economice, Suport de curs ,Chişinău 2013 ,CEP USM DOLGHI CRISTINA, PETEREANU ELENA, Audit intern. Suport metodico-didactic, Ed. CEP, USM, Chişinău, 2013,92 p. BRAILA A., CALIN I., GRIGOR R., PLATON V., PRODAN N., Econometrie. Supotr de curs, Chisinau, CEP USM, 2013.-210 p. TERZI DUMITRU, Previziunea Economică, Suport de curs, Chişinău,2013 CEP USM, 112 p. TCACI Natalia, TCACI A. Analiza gestionară. Suport de curs. CEP USM, 2013, 242 p., 16,5 c.a. Indicaţii /îndrumări metodice Calin Iu., Garştea A., Grigor R., Platon V., Prodan N. Evaluarea curentă, sumativă la matematica economică. Probleme şi exercişii pentru lucrul individual, Chisinau, CEP USM, 2013.-60 p

   2012

   postat 29 aug. 2016, 03:31 de Vladimir Dolghi   [ actualizat la 29 aug. 2016, 05:40 ]


   Cuprins

    Niciun titlu.

    LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE, ŞTIINŢIFICO-METODICE, DIDACTICE publicate în anul 2012 LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE Articole în diferite reviste ştiinţifice DOLGHI CR., Aspecte practice privind auditul operaţiilor din asigurarea directă, coasigurare şi reasigurare, Revista ştiinţifică „Studia Universitatis”, nr.02 (52), 2012, USM, Chişinău, 2012. DOLGHI CR., Основные принципы и обзор существующих процедур страхования при осуществлении перевозок , Revista ştiinţifică „Studia Universitatis”, nr.02 (52), 2012, USM, Chişinău, 2012. TCACI N., TCACI A., Funcţia de audit intern şi rolul acesteia în procesele de managment al riscurilor, Revista ştiinţifică „Studia Universitatis”, nr.10, 2012, USM, Chişinău, 2012. TCACI A., Diagnosticul potenţialului de producţie a întreprinderilor agricole., Buletin ştiinţific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul, 1(7) 2012, ISSN 1857-2723. PERJAN A.,RUSU G., Convergence estimates for abstract second order singularly perturbed Cauchy problems with monotone nonlinearities., Annals of the Academy of Romanian Scientists. Series on Mathematics and its Applications, Vol.4, No.2. p.128-182. DOLGHI V.,ŞIŞCANU L., Aspecte calitative de recunoaştere a activelor şi obligaţiilor în scopul calculului solvabilităţii societăţilor de asigurări în Republica Moldova, Revista ştiinţifică „Studia Universitatis”, nr.03, 2012, CEP USM, Chişinău, 2012. DOLGHI I., Перспективы и проблемы развития страховых услуг в масштабах мировой экономике, Revista ştiinţifică „Studia Universitatis”, nr. 10, 2012, USM, Chişinău, 2012. DOLGHI I., Перспективы внедрения страхования рисков в предпринимательской деятельности и методы оценки их степени , Revista ştiinţifică „Studia Universitatis”, nr.10, 2012, USM, Chişinău, 2012. GANEA V.,COPĂCEANU C., „Reflecţii asupra posibilităţilor de optimizare a surselor de finanţare a agentului economic”, Revista “Economie şi sociologie”, nr 2, 2012, p. 173-179, Categoria B. GANEA V.,COPĂCEANU C., „The forms of organization and financing of the health system: experiences and opportunities”, Revista “Economie şi sociologie”, nr 2, 2012, p. 173-179, Categoria B. VASILACHE (BELDIGA) M., Analiza comparativă a platformelor de e–Learning., Chişinău CEP USM, 2012, Studia Universitatis, Seria ştiinţe exacte şi economice, Nr.2(52). VASILACHE (BELDIGA) M., Elaborarea unui sistem suport inteligentorientat pe modelarea unei familii de familii de probleme decizionale (FFPD), Chişinău CEP USM, 2012, Studia Universitatis, Seria ştiinţe exacte şi economice, în curs de editare Materiale/ teze la forurile ştiinţifice DOLGHI CR., Importanţa managmentului riscului ca activitate şi rolul auditului intern în gestiunea acestuia, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, „Competivitatea economiei naţionale în contextul procesului de globalizare internaţională”,2-3 noiembrie 2012,CEP USM, Chişinău,2012 DOLGHI CR., Strategii de dezvoltare a auditului intern şi rolul acestuia în sistemul de managment a riscului , Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) în parteneriat cu Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti (ACAP). Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ”Contabilitate: provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor”, 05 aprilie 2012, ASEM, Chişinău, 2012 GARŞTEA A., PLATON V., PODAN N., RUSU G.,Cu privire la didactica învăţămîntului online, Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Competitivitatea economiei naţionale în contextul procesului de globalizare internaţională”, USM, 2-3 noiembrie 2012 CALIN I., BALTAG V., Invariant center conditions for quadratic differential system with degenerate infinity perturbed by cubic nonliniarities., The 20 th Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2012: Dedicated to Academician Mitrofan M. Ciobanu, Communications, Chişinău, August 22-25, 2012 CIUBOTARU S., CALIN I., Minimal polynomial basis of GL(2,R)-comitants of the two- dimensional system of differential equations with nonlinearities of the fourth degree, The 20 th Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2012: Dedicated to Academician Mitrofan M. Ciobanu, Communications, Chişinău, August 22-25, 2012 MORARI G., ŢURCANU S., Unele aspecte problematice privind contabilitatea goodwill-ului entităţii, Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Competitivitatea economiei naţionale în contextul procesului de globalizare internaţională”, USM, 2-3 noiembrie 2012 TCACI N., Particularităţile analizei factoriale a randamentului mijloacelor fixe pentru întreprinderile agricole., Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Competitivitatea economiei naţionale în contextul procesului de globalizare internaţională”, USM, Chişinău 2012 TCACI N., Estimarea eficienţei economice a mijloacelor fixe productive în unităţile agricole, Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Competitivitatea economiei naţionale în contextul procesului de globalizare internaţională”, USM, 2-3 noiembrie 2012 TCACI AL., Diagnosticul şi estimarea potenţialului financiar al întreprinderilor agricole, Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Competitivitatea economiei naţionale în contextul procesului de globalizare internaţională”, Chişinău, USM, 2012. TCACI AL., Diagnosticul potenţialului financiar al întreprinderilor agricole, Conferinţa ştiinţifico- practică internaţională „Competitivitatea economiei naţionale în contextul procesului de globalizare internaţională” USM, 2-3 noiembrie APETRII N., Новые подходы, формы и новые обучающие технологии в образовании, The Eigths Seventh International Scientific Conference. The Vinnytsia National Technical University, 2012. APETRII N., Наталья Апетрий. Применение результатов кластерного анализа при планировании образовательного процесса в ВУЗ-е, Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Competitivitatea economiei naţionale în contextul procesului de globalizare internaţională”, USM, 2-3 noiembrie 2012 MACOVEI T., LISNIC V., Riscul şi influenţa acestuia asupra activităţii manageriale a societăţii de asigurări, Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Competitivitatea economiei naţionale în contextul procesului de globalizare internaţională”, USM, 2-3 noiembrie 2012 RAIEŢCHI E., Unele aspecte privind evidenţa şi formarea rezervelor în cadrul băncilor comerciale din Republica Moldova, Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Competitivitatea economiei naţionale în contextul procesului de globalizare internaţională”, USM, 2-3 noiembrie 2012 TÎRŞU V., Provocări privind studiile la distanţă în Republica Moldova, Conferinţa ştiinţifico- practică internaţională „Competitivitatea economiei naţionale în contextul procesului de globalizare internaţională”, USM, 2-3 noiembrie 2012 PERJAN A., RUSU G., Some convergence estimates for abstract second order singularly perturbed Cauchy problems with monotone nonlinearities., International Conference “The 20th Confference on Applied and Industrial Mathematic”,Chişinău, 2012, RUSU G.,COSTAŞ A.DOHOTARU L.COJUHARU E. , The penetration of E-learning in higher education, International Conference “The 20th Confference on Applied and Industrial Mathematic”,Chişinău, 2012, DOLGHI V., ŞIŞANU L., Strategii şi practici de instrumentare a dosarelor de daune în societăţile de asigurări, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, „Competivitatea economiei naţionale în contextul procesului de globalizare internaţională”,2-3 noiembrie 2012,CEP USM, Chişinău,2012 DOLGHI I., Международная практика страхования рисков в туристической деятельности, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, „Competivitatea economiei naţionale în contextul procesului de globalizare internaţională”,2-3 noiembrie 2012,CEP USM, Chişinău,2012 DOLGHI I., Практика страхования финансовых рисковв предпринимательской деятельности, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, „Competivitatea economiei naţionale în contextul procesului de globalizare internaţională”,2-3 noiembrie 2012,CEP USM, Chişinău,2012 DOLGHI I., Актуальные виды страхования рисков при осуществлении перевозки грузов, Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) în parteneriat cu Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti (ACAP). Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ”Contabilitate: provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor”, 05 aprilie 2012, ASEM, Chişinău, 2012 COPĂCEANU CR., „Finanţarea şi modalităţile de măsurare a performanţei finanţării sistemului ocrotirii sănătăţii”, Conferinţa ştiinţifică internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii” 28-29 septembrie 2012 ASEM. COPĂCEANU CR., „Aspecte problematice ale finanţării sistemului ocrotirii sănătăţii la etapa actuală”, Conferinţa ştiinţifică internaţională «Проблемы и перспективы развития экономики в XXI веке» noiembrie 2012 ASEM VASILACHE (BELDIGA) M., Suport didactic la disciplina ”Sisteme suport pentru decizii”, The 4 th International Conference on Telecomunications, Electronics and Informatics (ICTEI 2012), Technical University of Moldova, Chișinău, 17-20 mai 2012 VASILACHE (BELDIGA) M., Rezolvarea și verificarea automată pe calculator a testelor pentru unele familii de probleme decizionale, Conferință Științifică cu Participare Internațională ”Interfețe Universitare – Integrare prin Cercetare și Inovare”, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, 25-26 septembrie 2012 VASILACHE (BELDIGA) M., Produse inteligente pentru asistența testării cunoștințelor la disciplina ” Sisteme suport pentru decizii” ,The 204 th Conference on Applied and Indistrial Mathematics (CAIM 2012), dedicated to academician M. Cioban, Tiraspol State University, Chișinău, 22-25 august, 2012 LUCRĂRI ŞTIINŢIFICO-METODICE ŞI DIDACTICE Indicaţii /îndrumări metodice TCACI N., TCACI A., Analiza economico-financiară a unităţilor agricole. Îndrumări metodice şi teste pentru studenţii specialităţii 361.1 „Contabilitate”, Chişinău 2012, Centrul Editorial UASM, Chişinău, 2012, 153 p. TCACI N., Analiza economico-financiară a întreprinderii. Îndrumări metodice privind îndeplinirea lucrărilor practice pentru studenţii specialităţii 812.2 „Turism” (învăţămînt la zi şi la frecvenţă redusă), Chişinău 2012, Centrul Editorial UASM, Chişinău, 2012, 37 p.

    2011

    postat 29 aug. 2016, 03:30 de Vladimir Dolghi   [ actualizat la 29 aug. 2016, 05:38 ]


    Cuprins

     Niciun titlu.
     LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE, ŞTIINŢIFICO-METODICE, DIDACTICE publicate în anul 2011 LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE Articole în diferite reviste ştiinţifice PERJAN A., RUSU G., Convergence estimates for abstract second-order singularly perturbed Cauchy problems with Lipschitzian nonlinearities., Asymptotic Analysis, 2011, vol. 74, no. 3-4, p. 135-165. ŞTAHOVSCHI A., VÎLCU V., Impactul amnistiei fiscale asupra activităţii agenţilor economici., Revista „Consultant”, Chişinău, nr.4/2011, p. 67-75 (rom.,eng.). ŞTAHOVSCHI A., CUHAL L., Principles for Central Bank Behavior and securities Markets, Revista ştiinţifică „Studii Economice”, ULIM,Chişinău, 2011, nr.1-2, p.291 – 294. ŞTAHOVSCHI A., CUHAL L., Importance of Securities Market for Economic Growth, Revista ştiinţifică „Studii Economice”, ULIM,Chişinău, 2011, nr.1-2, p.330- 333. ŞTAHOVSCHI A., DIMAGh.,VÎLCU V., Impactul amnistiei fiscale asupra activităţii agenţilor economici., Revista ştiinţifică „Studii Economice”, ULIM, Chişinău, nr. 1-2, 2011, p. 312- 317. PERJAN A., RUSU G., Second order singularly perturbed Cauchy problems with monotone nonlinearities., Mathematics and Information Tehnologies: Research and Education (MITRE-2011). Abstracts. Chişinău, 2011, p. 91-92. Materiale/ teze la forurile ştiinţifice DOLGHI V., «Особенности принятия управленческих решений о тарифных ставках по классам общего страхования», ASEM, al 9-lea Simpozion Internaţional al Tinerilor Cercetători din 14-15 aprilie 2011. Chişinău, 2011 DOLGHI V., «Regimul de solvabilitate al companiilor de asigurări din Republica Moldova», Conferinţa Ştiinţifică cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a a USM, 21-22 septembrie 2011, USM. TÎRŞU V., „Angajarea tinerilor specialiştilor în câmpul muncii: probleme şi soluţii”, Conferinţa Ştiinţifico-practică Internaţională (cu participare la distanţă) „Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale” 21-22 octombrie 2011. APETRII N., Evaluarea cunoştinţelor în complexul metodic „Data Mining”., International conference. Chişinău USM, 2011. APETRII N., „Specialistul contemporan în domeniul economiei”, Conferinţa Ştiinţifico-practică Internaţională „Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale” Bălţi, 2011. TERZI D., „Crearea impactului cercetării şi dezvoltării capacităţii de inovare”, Conferinţa Ştiinţifică cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a a USM, 21-22 septembrie 2011, USM. BALTAG V., CALIN IU.,The GL(2,R)-invariant center conditions for some cubic differential systems, The 7 th Congress of Romanian Mathematicians, Abstracts, Brasov, Romania, June 29-July 5, 2011, BALTAG V., CALIN IU., The transvectants and GL(2,R)-invariant center conditions for some cubic differential systems., International Conference „Mathematics & Information Technologies: Researce and Education” (MITRE-2011), Chişinău, August 22-25, 2011. CIUBOTARU S., CALIN IU., The rational bases of GL(2,R)-comitants for the two- dimensional system of differential equations with nonlinearities of the fourth degree, International Conference „Mathematics & Information Technologies: Researce and Education” (MITRE-2011), Chişinău, August 22-25, 2011. BALTAG V., CALIN IU., The center problem for some classes of cubic bidimensional differential systems., International Conference „Mathematics & Information Technologies: Researce and Education” (MITRE-2011), Chişinău, August 22-25, 2011.. ŞTAHOVSCHI A., GHERGIŢA D., ENACHE T., Metode şi tehnici de impunere, urmărire şi percepere a impozitelor şi taxelor în România, Conferinţa ştiinţifică internaţională „Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine”. Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh.Zane”. 16.09.2011 ŞTAHOVSCHI A., DEMIDOV N., Particularităţile organizării contabilităţii în România în condiţiile implementării Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, Conferinţa ştiinţifică internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”. Chişinău ASEM, 2011 ŞTAHOVSCHI A., Specificul şi problemele organizării contabilităţii în instituţiile financiar- creditare în contextul implementării IFRS, Conferinţa ştiinţifică internaţională „Republica Moldova: 20 de ani de reforme economice”. ASEM, 23-24.09.2011. Chişinău. 2011, ŞTAHOVSCHI A., CUHAL R., BUTULESCU V., Les effets de la liberalisation du commerce des services bancaires et financiers., Conferinţa ştiinţifică internaţională. „„Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine”. Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh.Zane”. 16.09.2011. LUCRĂRI ŞTIINŢIFICO-METODICE ŞI DIDACTICE Manuale 1. manuale pentru învăţământul preuniversitar ACHIRI I. ,PRODAN N.ş. a., Matematica. Manual pentru cl. XII, Prut Internaţional, Chişinău, 2011. ACHIRI I. ,PRODAN N.ş. a., Математика. Учебник для XII класса, Prut Internaţional, Chişinău, 2011. 2. manuale pentru învăţământul universitar ŞTAHOVSCHI A., VÎLCU V., Controlul fiscal – element funcţional al administrării fiscale, ASEM, 2011, / la tipografie/. Note de curs /Suporturi de curs RUSU Gh.,RUSU G., Culegere de probleme de analiză funcţională II, CEP USM, Chişinău, 2011, (în tipar). Indicaţii /îndrumări metodice PRODAN N., APETRII N.,GAIDĂU C., GOREŢCHI N. i, TÎRŞU V., TATARCIUC A. , Elaborarea BD cu ajutorul SGBD Access. Lucrări de laborator., Ed. CEP USM, Chişinău 2011.

     2010

     postat 29 aug. 2016, 03:30 de Vladimir Dolghi   [ actualizat la 29 aug. 2016, 05:32 ]


     Cuprins

      Niciun titlu.      LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE, ŞTIINŢIFICO-METODICE, DIDACTICE publicate în anul 2010 LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE Articole în diferite reviste ştiinţifice DOLGHI CRISTINA, Organizarea serviciului de contabilitate în cadrul entităţii economice. Funcţii de bază şi cerinţe., Revista ştiinţifică „Studia Universitatis”, nr.2, USM, Chişinău 2010. TCACI A., TCACI N., Particularităţile analizei rentabilităţii producţiei în întreprinderile agricole, Revista „Economica”, Chişinău, 2009, nr. 4, p. 52-58. TCACI A., Analysis regarding to complex influence evaluation of the production factors., Scientific papers, Series „Management, economic engineering in agriculture and rural development”, Bucharest, volume 10 (2), 2010, ISSN 1844-5640, p. 227 – 230. TCACI N., COJOCARI V., Analiza rotaţiei şi eficienţei utilizării activelor curente în întreprinderile agricole., Revista „Economica”, Chişinău, 2009, nr.6, p.137 – 144. TCACI N., BURCIUC C., Analiza potenţialului productiv al fondului funciar din Republica Moldova., Revista: „Ştiinţa agricolă (Agrarian sciences)”, Chişinău, 2010 nr.1, ISSN 1857-0003, p.85-89. TCACI N., The impact of subvention of agricultural producers on economic efficiency of production potential., Scientific papers, Series „Management, economic engineering in agriculture and rural development”, Bucharest, volume 10 (2), 2010, ISSN 1844-5640, p.231 – 234. FRUMUSACHE L., Aspecte ale contabilităţii consumurilor şi calcularea costului la instituţiile de prestări servicii medicale., Revista „Economica”, Chişinău, 2009, nr. 2, p. 66-68. FRUMUSACHE L., Sisteme de plată utilizate în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală., Revista Ştiinţifică „Studii Economice”, nr. 3-4 decembrie Chişinău - ULIM 2009. Materiale/ teze la forurile ştiinţifice ENICOV I.,DOLGHI I., Тенденции развития и проблемы рынка страхования финансовых гарантий в республике Молдова., Universitatea de Stat din Moldova Conferinţa Ştiinţifică Internaţională„Aspecte economico-financiare şi sociale ale economiei Republicii Moldova în contextul transformărilor sistemice şi integrării în spaţiul european”,26 – 27 noiembrie 2010, Chişinău, 2010 DOLGHI CR., Strategii de dezvoltare a activităţii de audit în Republica Moldova.,Universitatea de Stat din Moldova Conferinţa Ştiinţifică Internaţională„Aspecte economico-financiare şi sociale ale economiei Republicii Moldova în contextul transformărilor sistemice şi integrării în spaţiul european”,26 – 27 noiembrie 2010, Chişinău, 2010 CALIN IU.,BALTAG V., The GL(2,R)-invariant center conditions for some cubic systems of differential equations. Actual problems of mathematics and informatics., Scientific conference dedicated to the 80-th anniversary of the foundation of the Tiraspol State University and of the Faculty of Physics, Mathematics and Information Technologies, Chişinău, September 24-25, 2010, p. 52-53. CALIN IU.,BALTAG V., The transvectants and invariant conditions for a center for some classes of cubic bidimensional differential systems., Mthe 18-th Conference on applied and industrial mathematics. Caim 2010. Iasi. Romania. October 14-17, 2010, p. 21. MALAI A., MALAI E., Impactul nerespectării procedeului de inventariere stabilit prin expertize judiciare., Universitatea de Stat din Moldova Conferinţa Ştiinţifică Internaţională„Aspecte economico-financiare şi sociale ale economiei Republicii Moldova în contextul transformărilor sistemice şi integrării în spaţiul european”,26 – 27 noiembrie 2010, Chişinău, 2010 TERZI D., О статистике экономики знаний., International Scientific and Practical Conference „Economic growth in conditions of internationalisation”, Chişinău, Institute of economy, finance and statistics 2010, p.162-167 TCACI A., DOMBROVSCHI I., Estimarea rezultatelor activităţii operaţionale în contextul analizei factoriale., Simpozion ştiinţific internaţional „Realizări şi perspective în gestionarea eficientă a resurselor economice din zona rurală”. Chişinău, UASM, 26 – 27 mai 2010, p. 112 – 117. LISNIC V., MACOVEI T., Particularităţile contabilităţii operaţiunilor de factoring în băncile comerciale., Universitatea de Stat din Moldova Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Aspecte economico-financiare şi sociale ale economiei Republicii Moldova în contextul transformărilor sistemice şi integrării în spaţiul european”,26 – 27 noiembrie 2010, Chişinău, 2010 GURGHIŞ M., Concepte şi practici în evaluarea riscului de credit., Universitatea de Stat din Moldova Conferinţa Ştiinţifică Internaţională„Aspecte economico-financiare şi sociale ale economiei Republicii Moldova în contextul transformărilor sistemice şi integrării în spaţiul european”,26 – 27 noiembrie 2010, Chişinău, 2010 FRUMUSACHE L., Analiza stării calculării costului serviciilor medicale în Republica Moldova., Universitatea de Stat din Moldova Conferinţa Ştiinţifică Internaţională„Aspecte economico- financiare şi sociale ale economiei Republicii Moldova în contextul transformărilor sistemice şi integrării în spaţiul european”,26 – 27 noiembrie 2010, Chişinău, 2010 APETRII N., Информатизация образовательного процесса в ВУЗ –ах. In: Internet – Education- Science-2010., The Seventh International Scientific Conference. The Vinnytsia National Technical University, 2010. APETRII N., Электронные учебные пособия для экономистов. În: Cerecetare şi inovare – perspective de evoluţie şi integrare europeană., Conferinţa ştiinţifică a masteranzilor şi doctoranzilor. Chişinău, CEP USM 2010, pag. 140-141. RUSU G., Singularly perturbed Cauchy problem for abstract linear differential equations of second order in Hilbert spaces., Proceedings of the conferences “Mathematics and Information Technologies: Research and Education” (MITRE 2008-2009). Chişinău, 2010, p. 66-74. RUSU G., PERJAN.A., Convergence estimates for abstract second order Cauchy problems with lipschitzian nonlinearities., Alexandru Myller Mathematical Seminar Centenial Conference. Abstract book. Iaşi, 2010, p. 34 RUSU G., PERJAN.A., Convergence estimates for abstract second order Cauchy problems with lipschitzian nonlinearities., Actual Problems of Mathematics and Informatics. Communications. Chişinău, 2010, p. 129-130. LUCRĂRI ŞTIINŢIFICO-METODICE ŞI DIDACTICE Manuale 1. manuale pentru învăţământul preuniversitar ACHIRII I., PRODAN N., Matematică. Manual pentru clasa a XI. Ediţia II., Ed. Prut Internaţional, Chişinău, 2010, pag. 304. 2. manuale pentru învăţământul universitar DOLGHI CRISTINA, MORARI GALIN., Contabilitatea rezervelor şi provizioanelor. Contabilitatea subvenţiilor, Ed. CEP USM, Chişinău, 2010, 92 pag. BUGAIAN L., CATANOI V.,CURĂGĂU N., DOLGHI CR., ENICOV I. etc., Antreprenoriat. Iniţierea afacerii. Cap.IX: Contabilitatea afacerii., Ed. Levinţa Angela, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău 2010 PRODAN N., CALIN IU., PLATON V.,GARŞTEA A., GRIGOR R., „Matematici pentru economişti” Ediţia a II., CEP USM, Chişinău 2010, pag. 257 Indicaţii /îndrumări metodice PRODAN N.,DOLGHI CR., Indicaţii metodice pentru elaborarea şi susţinerea tezei de licenţă (pentru studenţii specialităţii „Cibernetică şi Informatică Economică”). FRECĂUŢEANU A., TCACI N., Îndrumări metodice privind elaborarea tezelor de licenţă pentru studenţii specialităţii 361.1 „Contabilitate”. FRECĂUŢEANU A., TCACI N., Îndrumări metodice privind elaborarea tezelor de licenţă pentru studenţii specialităţii 361.1 „Contabilitate”., Chişinău, UASM, 2010, partea II, 109p. APETRII N.,TÎRŞU V., Programarea logică. Îndrumar metodic., Ed. CEP USM, Chişinău 2010, pag.71

      2009

      postat 29 aug. 2016, 03:27 de Vladimir Dolghi   [ actualizat la 27 sept. 2016, 06:14 ]


      LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE, ŞTIINŢIFICO-METODICE, DIDACTICE
      publicate în anul 2009

      LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

      Articole în culegeri ştiinţifice:

      1. DOLGHI CR., Organizarea serviciului de contabilitate în cadrul entităţii economice. Funcţii de bază şi cerinţe., Revista ştiinţifică „Studia Universitatis”, nr.10, 2009, USM, Chişinău, 2009.
      2. DOLGHI CR., Страхование туристов и ответственности туристиеских организаций, Revista ştiinţifică „Studia Universitatis”, nr. 02, 2009, USM, Chişinău, 2009.
      3. MORARI G., SAJIN IU., Recunoaşterea şi evaluarea creanţelor comerciale în cazul vânzării cu plata în rate, Revista Studia Universitatis, Editura USM, Chişinău, 2009.
      4. GODEA G., Aspectele fiscale ale operaţiunilor de leasing, Revista ştiinţifică „Studia Universitatis”, aprilie 2009, USM, Chişinău, 2009.

      Materiale/teze la forurile ştiinţifice:

      1. DOLGHI CR., Unele aspecte a organizării şi executării auditului rezervelor tehnice în activitatea de asigurări, Academia de Studii Economice din Moldova; Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Problemele contabilităţii în contextul integrării europene", 10-11 noiembrie 2009, ASEM, Chişinău, 2009.
      2. DOLGHI CR., Practica organizării şi executării auditului extern în Republica Moldova, Curtea de Conturi a Republicii Moldova. Conferinţa ştiinţifico-practică cu genericul: “Consolidarea capacităţii Curţii de Conturi în calitate de instituţie supremă de audit extern al finanţelor publice: realizări şi perspective”, 4 decembrie 2009.
      3. DOLGHI CR., Perspectiva dezvoltării auditului şi particularităţile acestuia în activitatea de asigurări, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, „Problemele contemporane şi perspectiva dezvoltării contabilităţii, auditului şi analizei economice în diferite domenii de activitate”, 21-22 mai 2009, UCCM, Chişinău, 2009.
      4. DOLGHI CR., Piaţa de asigurări din Republica Moldova. Perspective şi realizări în comparaţie cu alte ţări, Universitatea de Stat din Moldova Conferinţa Ştiinţifică Internaţională„Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană. Perspective şi Realizări”, 23 - 24 octombrie 2009, Chişinău, 2009.
      5. PRODAN N., BRĂILĂ AL., Aplicarea modelării econometrice pentru analiza şi prognozarea proceselor economice, Universitatea de Stat din Moldova Conferinţa Ştiinţifică Internaţională„Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană. Perspective şi Realizări”, 23 - 24 octombrie 2009, Chişinău, 2009.
      6. CALIN IU., Transvectanţi şi integrale particulare algebrice pentru sistemele de ecuaţii diferenţiale de tip Darboux., Academia de Studii Economice din Moldova Conferinţa Ştiinţifică Republicană „Matematica – probleme actuale cu aplicaţii”, 8 aprilie 2009, Chişinău, 2009.
      7. TERZI D., Моделирование схем Arima для экономического прогнозирования, Universitatea de Stat din Moldova Conferinţa Ştiinţifică Internaţională„Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană. Perspective şi Realizări”, 23 - 24 octombrie 2009, Chişinău, 2009.
      8. MORARI G., MACOVEI T., Problema corelaţiei contabilităţii consumurilor şi a calculaţiei costului de producţiei, Universitatea de Stat din Moldova Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană. Perspective şi Realizări”, 23 - 24 octombrie 2009, Chişinău, 2009.
      9. TCACI AL., Diagnosticul şi estimarea eficienţei economice a factorilor de producţie în unităţile agricole, Universitatea de Stat din Moldova Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană. Perspective şi Realizări”, 23 - 24 octombrie 2009, Chişinău, 2009.
      10. ŢURCANU S., Aspectele privind dreptul de autor, Universitatea de Stat din Moldova Conferinţa Ştiinţifică a masteranzilor şi doctoranzilor „Cercetare şi Inovare – Perspective de evoluţie şi integrare europeană” Chişinău, 2009.
      11. ŢURCANU S., Aspecte problematice aferente criteriilor de recunoaştere a dreptului de autor, Universitatea de Stat din Moldova Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană. Perspective şi Realizări”, 23 - 24 octombrie 2009, Chişinău, 2009.
      12. GODEA G., Metodele de evaluare a capitalului propriu, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. Conferinţa Ştiinţifico-Practică Internaţională „Problemele contemporane şi perspectiva dezvoltării contabilităţii, auditului şi analizei economice în diferite domenii de activitate”, 21-22 mai 2009, Chişinău, 2009.
      13. GODEA G., Formarea capitalului cooperativei de consum şi cotele de participare în cadrul acesteia, Universitatea de Stat din Moldova. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană. Perspective şi Realizări”, 23 - 24 octombrie 2009, Chişinău, 2009.
      14. GRIBINCEA A., IACOB AL., Dezvoltarea economică a Republicii Moldova în condiţiile crizei actuale, Universitatea de Stat din Moldova. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană. Perspective şi Realizări”, 23 - 24 octombrie 2009, Chişinău, 2009.
      15. DOLGHI V., Основы организации бюджетного процесса в страховой компании, Universitatea de Stat din Moldova. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană. Perspective şi Realizări”, 23 - 24 octombrie 2009, Chişinău, 2009.
      16. DOLGHI V., Методика бюджетирования в страховых компаниях, Academia de Studii Economice din Moldova. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Problemele contabilităţii în contextul integrării europene", 10-11 noiembrie 2009, ASEM, Chişinău, 2009.
      17. ULIAN G., SAVCIUC V., Univ. теоретические подходы к понятию стоимости предприятия, Universitatea de Stat din Moldova. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională„Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană. Perspective şi Realizări”, 23 - 24 octombrie 2009, Chişinău, 2009.
      18. LUCHIAN A., Cadru normativ privind reglementarea pieţei muncii în Republica Moldova, Universitatea de Stat din Moldova. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană. Perspective şi Realizări”, 23 - 24 octombrie 2009, Chişinău, 2009.
      19. PĂDURE C., Evoluţia sistemelor informaţionale, Universitatea de Stat din Moldova Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană. Perspective şi Realizări”, 23 - 24 octombrie 2009, Chişinău, 2009. APETRII N., Учебно – методический комплекс „Интеллектуалный анализ данных – Data Mining”, Universitatea de Stat din Moldova. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană. Perspective şi Realizări”, 23 - 24 octombrie 2009, Chişinău, 2009.
      20. TÎRŞU V., Principiile designului web, Universitatea de Stat din Moldova. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană. Perspective şi Realizări”, 23 - 24 octombrie 2009, Chişinău, 2009.
      21. GURGHIŞ M., Riscul de credit – fundamente şi metode de evaluare, Universitatea de Stat din Moldova. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană. Perspective şi Realizări”, 23 - 24 octombrie 2009, Chişinău, 2009.
      22. DOLGHI I., Страхование предпринимательского риска – перспективный метод его снижения в различных сферах бизнеса, Universitatea de Stat din Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană. Perspective şi Realizări”, 23 - 24 octombrie 2009, Chişinău, 2009.
      23. COJOCARI A., Aprecierea generală şi factorială a profitului brut şi eficienţa utilizării acesteia, Universitatea de Stat din Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană. Perspective şi Realizări”, 23 - 24 octombrie 2009, Chişinău, 2009.

      LUCRĂRI ŞTIINŢIFICO-METODICE ŞI DIDACTICE

      Note de curs/Suporturi de curs:

      1. DOLGHI CR., Particularităţi ale contabilităţii în activitatea de asigurări, Ed. ”Somersbi” SRL, 2009, 166 pag.
      2. TÎRŞU V., APETRII N., Lucrări de laborator la cursul „Tehnologii informaţionale de comunicare”. Îndrumări metodicer.

      1-7 of 7