2011

postat 29 aug. 2016, 03:30 de Vladimir Dolghi   [ actualizat la 29 aug. 2016, 05:38 ]

Cuprins

    Niciun titlu.
    LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE, ŞTIINŢIFICO-METODICE, DIDACTICE publicate în anul 2011 LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE Articole în diferite reviste ştiinţifice PERJAN A., RUSU G., Convergence estimates for abstract second-order singularly perturbed Cauchy problems with Lipschitzian nonlinearities., Asymptotic Analysis, 2011, vol. 74, no. 3-4, p. 135-165. ŞTAHOVSCHI A., VÎLCU V., Impactul amnistiei fiscale asupra activităţii agenţilor economici., Revista „Consultant”, Chişinău, nr.4/2011, p. 67-75 (rom.,eng.). ŞTAHOVSCHI A., CUHAL L., Principles for Central Bank Behavior and securities Markets, Revista ştiinţifică „Studii Economice”, ULIM,Chişinău, 2011, nr.1-2, p.291 – 294. ŞTAHOVSCHI A., CUHAL L., Importance of Securities Market for Economic Growth, Revista ştiinţifică „Studii Economice”, ULIM,Chişinău, 2011, nr.1-2, p.330- 333. ŞTAHOVSCHI A., DIMAGh.,VÎLCU V., Impactul amnistiei fiscale asupra activităţii agenţilor economici., Revista ştiinţifică „Studii Economice”, ULIM, Chişinău, nr. 1-2, 2011, p. 312- 317. PERJAN A., RUSU G., Second order singularly perturbed Cauchy problems with monotone nonlinearities., Mathematics and Information Tehnologies: Research and Education (MITRE-2011). Abstracts. Chişinău, 2011, p. 91-92. Materiale/ teze la forurile ştiinţifice DOLGHI V., «Особенности принятия управленческих решений о тарифных ставках по классам общего страхования», ASEM, al 9-lea Simpozion Internaţional al Tinerilor Cercetători din 14-15 aprilie 2011. Chişinău, 2011 DOLGHI V., «Regimul de solvabilitate al companiilor de asigurări din Republica Moldova», Conferinţa Ştiinţifică cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a a USM, 21-22 septembrie 2011, USM. TÎRŞU V., „Angajarea tinerilor specialiştilor în câmpul muncii: probleme şi soluţii”, Conferinţa Ştiinţifico-practică Internaţională (cu participare la distanţă) „Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale” 21-22 octombrie 2011. APETRII N., Evaluarea cunoştinţelor în complexul metodic „Data Mining”., International conference. Chişinău USM, 2011. APETRII N., „Specialistul contemporan în domeniul economiei”, Conferinţa Ştiinţifico-practică Internaţională „Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale” Bălţi, 2011. TERZI D., „Crearea impactului cercetării şi dezvoltării capacităţii de inovare”, Conferinţa Ştiinţifică cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a a USM, 21-22 septembrie 2011, USM. BALTAG V., CALIN IU.,The GL(2,R)-invariant center conditions for some cubic differential systems, The 7 th Congress of Romanian Mathematicians, Abstracts, Brasov, Romania, June 29-July 5, 2011, BALTAG V., CALIN IU., The transvectants and GL(2,R)-invariant center conditions for some cubic differential systems., International Conference „Mathematics & Information Technologies: Researce and Education” (MITRE-2011), Chişinău, August 22-25, 2011. CIUBOTARU S., CALIN IU., The rational bases of GL(2,R)-comitants for the two- dimensional system of differential equations with nonlinearities of the fourth degree, International Conference „Mathematics & Information Technologies: Researce and Education” (MITRE-2011), Chişinău, August 22-25, 2011. BALTAG V., CALIN IU., The center problem for some classes of cubic bidimensional differential systems., International Conference „Mathematics & Information Technologies: Researce and Education” (MITRE-2011), Chişinău, August 22-25, 2011.. ŞTAHOVSCHI A., GHERGIŢA D., ENACHE T., Metode şi tehnici de impunere, urmărire şi percepere a impozitelor şi taxelor în România, Conferinţa ştiinţifică internaţională „Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine”. Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh.Zane”. 16.09.2011 ŞTAHOVSCHI A., DEMIDOV N., Particularităţile organizării contabilităţii în România în condiţiile implementării Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, Conferinţa ştiinţifică internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”. Chişinău ASEM, 2011 ŞTAHOVSCHI A., Specificul şi problemele organizării contabilităţii în instituţiile financiar- creditare în contextul implementării IFRS, Conferinţa ştiinţifică internaţională „Republica Moldova: 20 de ani de reforme economice”. ASEM, 23-24.09.2011. Chişinău. 2011, ŞTAHOVSCHI A., CUHAL R., BUTULESCU V., Les effets de la liberalisation du commerce des services bancaires et financiers., Conferinţa ştiinţifică internaţională. „„Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine”. Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh.Zane”. 16.09.2011. LUCRĂRI ŞTIINŢIFICO-METODICE ŞI DIDACTICE Manuale 1. manuale pentru învăţământul preuniversitar ACHIRI I. ,PRODAN N.ş. a., Matematica. Manual pentru cl. XII, Prut Internaţional, Chişinău, 2011. ACHIRI I. ,PRODAN N.ş. a., Математика. Учебник для XII класса, Prut Internaţional, Chişinău, 2011. 2. manuale pentru învăţământul universitar ŞTAHOVSCHI A., VÎLCU V., Controlul fiscal – element funcţional al administrării fiscale, ASEM, 2011, / la tipografie/. Note de curs /Suporturi de curs RUSU Gh.,RUSU G., Culegere de probleme de analiză funcţională II, CEP USM, Chişinău, 2011, (în tipar). Indicaţii /îndrumări metodice PRODAN N., APETRII N.,GAIDĂU C., GOREŢCHI N. i, TÎRŞU V., TATARCIUC A. , Elaborarea BD cu ajutorul SGBD Access. Lucrări de laborator., Ed. CEP USM, Chişinău 2011.
    Comments