2012

postat 29 aug. 2016, 03:31 de Vladimir Dolghi   [ actualizat la 29 aug. 2016, 05:40 ]

Cuprins

    Niciun titlu.

    LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE, ŞTIINŢIFICO-METODICE, DIDACTICE publicate în anul 2012 LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE Articole în diferite reviste ştiinţifice DOLGHI CR., Aspecte practice privind auditul operaţiilor din asigurarea directă, coasigurare şi reasigurare, Revista ştiinţifică „Studia Universitatis”, nr.02 (52), 2012, USM, Chişinău, 2012. DOLGHI CR., Основные принципы и обзор существующих процедур страхования при осуществлении перевозок , Revista ştiinţifică „Studia Universitatis”, nr.02 (52), 2012, USM, Chişinău, 2012. TCACI N., TCACI A., Funcţia de audit intern şi rolul acesteia în procesele de managment al riscurilor, Revista ştiinţifică „Studia Universitatis”, nr.10, 2012, USM, Chişinău, 2012. TCACI A., Diagnosticul potenţialului de producţie a întreprinderilor agricole., Buletin ştiinţific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul, 1(7) 2012, ISSN 1857-2723. PERJAN A.,RUSU G., Convergence estimates for abstract second order singularly perturbed Cauchy problems with monotone nonlinearities., Annals of the Academy of Romanian Scientists. Series on Mathematics and its Applications, Vol.4, No.2. p.128-182. DOLGHI V.,ŞIŞCANU L., Aspecte calitative de recunoaştere a activelor şi obligaţiilor în scopul calculului solvabilităţii societăţilor de asigurări în Republica Moldova, Revista ştiinţifică „Studia Universitatis”, nr.03, 2012, CEP USM, Chişinău, 2012. DOLGHI I., Перспективы и проблемы развития страховых услуг в масштабах мировой экономике, Revista ştiinţifică „Studia Universitatis”, nr. 10, 2012, USM, Chişinău, 2012. DOLGHI I., Перспективы внедрения страхования рисков в предпринимательской деятельности и методы оценки их степени , Revista ştiinţifică „Studia Universitatis”, nr.10, 2012, USM, Chişinău, 2012. GANEA V.,COPĂCEANU C., „Reflecţii asupra posibilităţilor de optimizare a surselor de finanţare a agentului economic”, Revista “Economie şi sociologie”, nr 2, 2012, p. 173-179, Categoria B. GANEA V.,COPĂCEANU C., „The forms of organization and financing of the health system: experiences and opportunities”, Revista “Economie şi sociologie”, nr 2, 2012, p. 173-179, Categoria B. VASILACHE (BELDIGA) M., Analiza comparativă a platformelor de e–Learning., Chişinău CEP USM, 2012, Studia Universitatis, Seria ştiinţe exacte şi economice, Nr.2(52). VASILACHE (BELDIGA) M., Elaborarea unui sistem suport inteligentorientat pe modelarea unei familii de familii de probleme decizionale (FFPD), Chişinău CEP USM, 2012, Studia Universitatis, Seria ştiinţe exacte şi economice, în curs de editare Materiale/ teze la forurile ştiinţifice DOLGHI CR., Importanţa managmentului riscului ca activitate şi rolul auditului intern în gestiunea acestuia, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, „Competivitatea economiei naţionale în contextul procesului de globalizare internaţională”,2-3 noiembrie 2012,CEP USM, Chişinău,2012 DOLGHI CR., Strategii de dezvoltare a auditului intern şi rolul acestuia în sistemul de managment a riscului , Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) în parteneriat cu Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti (ACAP). Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ”Contabilitate: provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor”, 05 aprilie 2012, ASEM, Chişinău, 2012 GARŞTEA A., PLATON V., PODAN N., RUSU G.,Cu privire la didactica învăţămîntului online, Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Competitivitatea economiei naţionale în contextul procesului de globalizare internaţională”, USM, 2-3 noiembrie 2012 CALIN I., BALTAG V., Invariant center conditions for quadratic differential system with degenerate infinity perturbed by cubic nonliniarities., The 20 th Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2012: Dedicated to Academician Mitrofan M. Ciobanu, Communications, Chişinău, August 22-25, 2012 CIUBOTARU S., CALIN I., Minimal polynomial basis of GL(2,R)-comitants of the two- dimensional system of differential equations with nonlinearities of the fourth degree, The 20 th Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2012: Dedicated to Academician Mitrofan M. Ciobanu, Communications, Chişinău, August 22-25, 2012 MORARI G., ŢURCANU S., Unele aspecte problematice privind contabilitatea goodwill-ului entităţii, Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Competitivitatea economiei naţionale în contextul procesului de globalizare internaţională”, USM, 2-3 noiembrie 2012 TCACI N., Particularităţile analizei factoriale a randamentului mijloacelor fixe pentru întreprinderile agricole., Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Competitivitatea economiei naţionale în contextul procesului de globalizare internaţională”, USM, Chişinău 2012 TCACI N., Estimarea eficienţei economice a mijloacelor fixe productive în unităţile agricole, Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Competitivitatea economiei naţionale în contextul procesului de globalizare internaţională”, USM, 2-3 noiembrie 2012 TCACI AL., Diagnosticul şi estimarea potenţialului financiar al întreprinderilor agricole, Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Competitivitatea economiei naţionale în contextul procesului de globalizare internaţională”, Chişinău, USM, 2012. TCACI AL., Diagnosticul potenţialului financiar al întreprinderilor agricole, Conferinţa ştiinţifico- practică internaţională „Competitivitatea economiei naţionale în contextul procesului de globalizare internaţională” USM, 2-3 noiembrie APETRII N., Новые подходы, формы и новые обучающие технологии в образовании, The Eigths Seventh International Scientific Conference. The Vinnytsia National Technical University, 2012. APETRII N., Наталья Апетрий. Применение результатов кластерного анализа при планировании образовательного процесса в ВУЗ-е, Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Competitivitatea economiei naţionale în contextul procesului de globalizare internaţională”, USM, 2-3 noiembrie 2012 MACOVEI T., LISNIC V., Riscul şi influenţa acestuia asupra activităţii manageriale a societăţii de asigurări, Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Competitivitatea economiei naţionale în contextul procesului de globalizare internaţională”, USM, 2-3 noiembrie 2012 RAIEŢCHI E., Unele aspecte privind evidenţa şi formarea rezervelor în cadrul băncilor comerciale din Republica Moldova, Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Competitivitatea economiei naţionale în contextul procesului de globalizare internaţională”, USM, 2-3 noiembrie 2012 TÎRŞU V., Provocări privind studiile la distanţă în Republica Moldova, Conferinţa ştiinţifico- practică internaţională „Competitivitatea economiei naţionale în contextul procesului de globalizare internaţională”, USM, 2-3 noiembrie 2012 PERJAN A., RUSU G., Some convergence estimates for abstract second order singularly perturbed Cauchy problems with monotone nonlinearities., International Conference “The 20th Confference on Applied and Industrial Mathematic”,Chişinău, 2012, RUSU G.,COSTAŞ A.DOHOTARU L.COJUHARU E. , The penetration of E-learning in higher education, International Conference “The 20th Confference on Applied and Industrial Mathematic”,Chişinău, 2012, DOLGHI V., ŞIŞANU L., Strategii şi practici de instrumentare a dosarelor de daune în societăţile de asigurări, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, „Competivitatea economiei naţionale în contextul procesului de globalizare internaţională”,2-3 noiembrie 2012,CEP USM, Chişinău,2012 DOLGHI I., Международная практика страхования рисков в туристической деятельности, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, „Competivitatea economiei naţionale în contextul procesului de globalizare internaţională”,2-3 noiembrie 2012,CEP USM, Chişinău,2012 DOLGHI I., Практика страхования финансовых рисковв предпринимательской деятельности, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, „Competivitatea economiei naţionale în contextul procesului de globalizare internaţională”,2-3 noiembrie 2012,CEP USM, Chişinău,2012 DOLGHI I., Актуальные виды страхования рисков при осуществлении перевозки грузов, Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) în parteneriat cu Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti (ACAP). Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ”Contabilitate: provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor”, 05 aprilie 2012, ASEM, Chişinău, 2012 COPĂCEANU CR., „Finanţarea şi modalităţile de măsurare a performanţei finanţării sistemului ocrotirii sănătăţii”, Conferinţa ştiinţifică internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii” 28-29 septembrie 2012 ASEM. COPĂCEANU CR., „Aspecte problematice ale finanţării sistemului ocrotirii sănătăţii la etapa actuală”, Conferinţa ştiinţifică internaţională «Проблемы и перспективы развития экономики в XXI веке» noiembrie 2012 ASEM VASILACHE (BELDIGA) M., Suport didactic la disciplina ”Sisteme suport pentru decizii”, The 4 th International Conference on Telecomunications, Electronics and Informatics (ICTEI 2012), Technical University of Moldova, Chișinău, 17-20 mai 2012 VASILACHE (BELDIGA) M., Rezolvarea și verificarea automată pe calculator a testelor pentru unele familii de probleme decizionale, Conferință Științifică cu Participare Internațională ”Interfețe Universitare – Integrare prin Cercetare și Inovare”, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, 25-26 septembrie 2012 VASILACHE (BELDIGA) M., Produse inteligente pentru asistența testării cunoștințelor la disciplina ” Sisteme suport pentru decizii” ,The 204 th Conference on Applied and Indistrial Mathematics (CAIM 2012), dedicated to academician M. Cioban, Tiraspol State University, Chișinău, 22-25 august, 2012 LUCRĂRI ŞTIINŢIFICO-METODICE ŞI DIDACTICE Indicaţii /îndrumări metodice TCACI N., TCACI A., Analiza economico-financiară a unităţilor agricole. Îndrumări metodice şi teste pentru studenţii specialităţii 361.1 „Contabilitate”, Chişinău 2012, Centrul Editorial UASM, Chişinău, 2012, 153 p. TCACI N., Analiza economico-financiară a întreprinderii. Îndrumări metodice privind îndeplinirea lucrărilor practice pentru studenţii specialităţii 812.2 „Turism” (învăţămînt la zi şi la frecvenţă redusă), Chişinău 2012, Centrul Editorial UASM, Chişinău, 2012, 37 p.