2014

postat 29 aug. 2016, 03:32 de Vladimir Dolghi   [ actualizat la 18 oct. 2016, 04:33 ]

Cuprins

  Niciun titlu.  LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE, ŞTIINŢIFICO-METODICE, DIDACTICE publicate în anul 2014
  LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE
  Articole în culegeri ştiinţifice
  CALIN Iu., BALTAG V. The - invariant center conditions for the cubic differential systems with degenerate infinity. The Third Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova: dedicated to the 50th anniversary of the foundation of the Institute of Mathematics and Computer Sciense, 19-23 august 2014, Chisinau, Moldova: Proceedings IMCS-50, p. 175-178.
  CALIN Iu., CIUBOTARU S. The rational bases of -comitants and of invariants for the bidimensional system of differential equations with nonlinearities of the fourth degree. The Third Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova: dedicated to the 50th anniversary of the foundation of the Institute of Mathematics and Computer Sciense, 19-23 august 2014, Chisinau, Moldova: Proceedings IMCS-50, p. 179-182.
  TERZI D., Economic forecasting using neural networs, Ediţia a IX a Conferinţei ştiinţifice internaţionale “Polotici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional” 31 octombrie – 01 noiembrie 2014; Chişinpu, 2014, pag. 381-386
  TERZI D., Particularităţile de creare şi aplicare a reţelelor neuronale pentru previziune economică, Integrare prin Cercetare şi Inovare. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională 10 - 11 noiembrie 2014 Rezumate ale comuinicărilor Ştiinţe sociale Chişinău, 2014 p. 275-277
  TERZI D., Forecasting Time Series with noticeable fractality, Studia Universitatis Moldaviae, 2014 nr. 2(72), p.239-243
  MACOVEI T., „Particularităţi ale managementului riscului în activitatea societăţilor de asigurări” Conferinţa Ştiinţifică Internaţională “Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional” 31 octombrie-01 noiembrie 2014, USM, Chişinău 2014
  APETRII N., Прогнозирование временного ряда на базе платформы Deductor. Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-finfnciare si sociale în plan national şi internaţional. Conferinţa ştiinţifică internaţională. Chişinău: CEP USM, 2014. 0,12 coli.
  APETRII N., Методология проектирования электронного курса Data mining. Internet Education Sciens. The Ninth International Scientific-Practical Conference. The Vinnytsia National Technical University, 2014. 0,2 coli.
  APETRII N., Implementarea cursurilor electronice în procesul de instruire în instituţii superioare. Integrare prin cercetare şi inovare. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participarea internaţională. Chişinău: CEP USM, 2014. 0,18 coli.
  APETRII N., Implementarea cursurilor electronice în procesul de instruire în instituţii superioare. Integrare prin cercetare şi inovare. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participarea internaţională. Chişinău: CEP USM, 2014. 0,18 coli.
  LISNIC V., „Evaluarea portofoliului de credite şi contabilitatea acestora în băncile comerciale”Conferinţa Ştiinţifică Internaţională “ Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional”, 31 octombrie - 01 noiembrie 2014.
  TCACI N., TCACI AL., Aplicarea metodei marjei de contribuţie în diagnosticul profitului. În : „Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional”. Conferinţa ştiinţifică internaţională 31 octombrie-01 noiembrie 2014, Chişinău, USM, 2014 p.286-292, 0.4 c.a
  TÎRŞU V., TUTUTNARU S. - Aspecte privind implementarea TIC în formarea abilităţilor profesionale cerute pe piaţa muncii. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, 26-27 septembrie 2014, Chişinău.
  TÎRŞU V., TUTUTNARU S. - Racordarea competenţelor tinerilor specialişti din domeniul TI la cerinţele pieţii forţei de muncă: probleme şi soluţii. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional”, 31 octombrie – 01 noiembrie 2014, Chişinău.
  M. HOTINEANU, A. POPOV, M. BUTNARU, A. CAPATANA, GH. CAPATANA, V. NASTAS, Intelligent Support System in Epilepsy and Narcology. Technical University of Moldova, 2nd Regional Workshop Health Technology Management, Book of Abstracts, April 10-11, 2014, pag 40, Chişinău, Moldova
  COJOCARI A., Analiza şi aprecierea structurală a patrimoniului conform noilor SNC, lector sup. univ., ASEM, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ”Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, 26-27 septembrie 2014, ASEM;
  COJOCARI A., Aspecte teoretice şi practice privind analiza patrimoniului unei entităţi economice în contextul noilor SNC, lector sup. univ., ASEM, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ”Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional”, 31 0ctombrie - 01 noiembrie 2014, CEP USM;
  COJOCARI A., Aprecierea generală şi analiza factorială a ratelor particulare de rotaţie a activelor în cadrul unităţilor economice în contextul noilor SNC, lector sup. univ., ASEM, Conferinţa Ştiinţifico - Practică Naţională ”Oportunităţi de dezvoltare a contabilităţii, auditului şi finanţelor aliniate noilor reglementări contabile”, 12 septembrie 2014, UCCM;
  GOIAN I., MARIN V., Rezumate la matematică.TEO Educaţional, Chişinău, 2014, 202 p. HOTINEANU M., POPOV A., BUTNARU M., CĂPĂŢÎNĂ A., CĂPĂŢÎNĂ Gh., NASTAS V. Intelligent support system in epilepsy and narcology. 2 nd Regional Worshop „Health Technology Management”, April 10-11, 2014. Book of Abstracts, Chişinău, Moldova, p. 40. Materiale/ teze la forurile ştiinţifice
  DOLGHI Cr., ,”Abordarea auditului performanţei şi practica acestuia în Republica Moldova”, 0,3 c.a., Universitatea de Stat din Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională , ediţia IX, ”Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional”, 31 octombrie - 01 noiembrie 2014, Chişinău, 2014, CEP USM pag. 283-285.
  DOLGHI V., ”Gestiunea cererilor legate de despăgubiri şi înregistrarea acestor cheltuieli în contabilitatea societăţii de asigurări”, 0,35 c.a., Universitatea de Stat din Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională , ediţia IX, ”Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico - financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional”, 31 octombrie - 01 noiembrie 2014, Chişinău, 2014, CEP USM, pag. 309-312. 
  LUŞMANSCHI G., MUNTEAM NELI. Consideraţii privind contabilitatea costurilor de producţie conform noilor SNC. // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Politici şi mecanizme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional” din 31 octombrie – 01 noiembrie 2014, Chişinău: CEP USM, 2014, p.293-296. - 0,37 c.a.
  LUŞMANSCHI G., MUNTEAM NELI. Modele de analiză factorială a ratei levierului financiar // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii” din 26- 27 septembrie 2014, Chişinău: ASEM, 2014, p.331-336. - 0,46 c.a.
  LAVRENCIUC L., GAVRILAŞ N.. Implimentarea tehnologiilor informaţionale moderne în sistemul financiar - contabil. // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Politici şi mecanizme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional” din 31 octombrie – 01 noiembrie 2014, Chişinău: CEP USM, 2014, p.236-331.
  LISNIC V., ”Evaluarea portofoliului de credite şi contabilitatea acestora în băncile comerciale”. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ”Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico – financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional”; 31 octombrie-01 noiembrie 2014.
  PETREANU E., “Determinarea pragului de semnificaţie în contextul aplicării Standardelor Internaţionale de Audit”., Conferinţa Ştiinţifică Internaţională “Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional”, 31 octombrie-01 Noiembrie 2014
  TCACI N., TCACI AL.,”Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico- financiare şi social în plan naţional şi internaţional”, Conferinţa ştiinţifică internaţională din 31 octombrie 2014, aula 336.
  ZAGAEVSCHI G., Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ”Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional”, USM, Chişinău, 2014.
  ZAGAEVSCHI G., Conferinţa Ştiinţifico- Practică Naţională ”Oportunităţi de dezvoltare a contabilităţii, auditului şi finanţelor aliniate noilor reglementări contabile”, UCCM, Chişinău, 2014.
  PANUŞ V., Rolul repartizării costurilor indirecte de producţie, ASEM, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Cooperarea dintre mediul universitar şi organismele profesionale: soluţii şi oportunităţi în dezvoltarea durabilă a profesiei contabile”, 4 aprilie 2014 Chişinău, 0,2 c.a
  PANUŞ V., Necesitatea controlului de gestiune în activitatea economico-financiară a entităţii, UCCM, Conferinţa Ştiinţificăo-practică naţională ”Oportunităţi de dezvoltare a contabilităţii, auditului şi finanţelor aliniate noilor reglementări contabile, 12.09.2014 Chişinău, 0,2 c.a. 
  PANUŞ V., USM, Seminar Ştiinţific Oportunităţi de finanţare şi sprijin european pentru cercetare, inovare şi creştere economică în RM 23.09.2014 Chişinău, 0,2 c.a
  PANUŞ V., Calculaţia costului între fiscalitate şi contabilitate, USM Conferinţa ştiinţifică Internaţională ”Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional 31.10-01.11.2014 Chişinău, 0,2 c.a PANUŞ V., Controlul de gestiune între teorie şi practică, USM Conferinţa ştiinţifica 10- 11.11.2014 Chişinău, 0,2 c.a 
  COJOCARI A., Analiza şi aprecierea structurală a patrimoniului conform noilor SNC, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ”Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, 26-27 septembrie 2014, ASEM, Chişinău, Republica Moldova;
  COJOCARI A., Aspecte teoretice şi practice privind analiza patrimoniului unei entităţi economice în contextul noilor SNC, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ”Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional”, 31 0ctombrie - 01 noiembrie 2014, CEP USM, Chişinău, Republica Moldova;
  COJOCARI A., Aprecierea generală şi analiza factorială a ratelor particulare de rotaţie a activelor în cadrul unităţilor economice în contextul noilor SNC, Conferinţa Ştiinţifico - Practică Naţională ”Oportunităţi de dezvoltare a contabilităţii, auditului şi finanţelor aliniate noilor reglementări contabile”, 12 septembrie 2014, UCCM; Chişinău, Republica Moldova;
  ŞTAHOVSCHI A. Aspecte aferente metodelor de predare şi organizare a disciplinei contabilităţii bancare în condiţiile implementării SIRF. Conferinţa naţională didactico – ştiinţifică «Predarea disciplinelor de contabilitate, audit şi analiza economică în contextul noilor reglementări». Chişinău, ASEM, 27.02.2014, p.55 -57 ŞTAHOVSCHI A. Unele aspecte ale sistemului de planificare, bugetare şi evidenţă a activităţii instituţiilor publice. Conferinţa ştiinţifică internaţională «Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii». Chişinău, ASEM, 26.09 - 27. 09. 2014, p. 248 – 251. ISBN 978-9975- 75-714- 0.
  ŞTAHOVSCHI A., GRIBINCEA A, DEMIDOV N. Stabilirea condiţiilor şi a posibilităţilor de aplicare a metodelor moderne de management. Conferinţa ştiinţifică internaţională «Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine». Iaşi, ICES Gh.Zane, filiala AŞR. 19.09.2014
  ŞTAHOVSCHI A., D. GHERGHIŢA, BUCUCI O., Politica fiscală aplicabilă în cazul finanţărilor externe nerambursabile. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional”, USM, 31 octombrie – 01 noiembrie 2014, p.107-109.
  ŞTAHOVSCHI A., D. GHERGHIŢA, Direcţiile de perfecţionare a stimulării fiscale a proceselor economice în Republica Moldova. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional”, USM, 31 octombrie – 01 noiembrie 2014, p.110 – 113.
  RUSU G., Third Conference of Mathematical Society of Moldova IMCS-50, Chisinau, Republic of Moldova, 2014. RUSU G., CRUNT-2014- Bunele practici de instruire e-learning/online, Chisinau, Republic of Moldova, 2014. RUSU G., Third Conference of Mathematical Society of Moldova IMCS-50, Chisinau, Republic of Moldova, 2014.
  RUSU G., CRUNT-2014- Bunele practici de instruire e-learning/online, Chisinau, Republic of Moldova, 2014.
  PLEŞCA N., Analiza item-urilor unui test de evaluare a cunoştinţelor în instruirea asistată de calculator, Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, 10-11 noiembrie 2014, ISBN 978-9975- 71-571- 3 Articole în diferite reviste ştiinţifice
  NEDERITA Al. PANUS V. Contabilitatea costurilor de producţie conform noilor reglementări, 2014, nr. 8., 38-52, 0,6 c.a
  PANUS V. Influenţa tratamentelor contabile noi asupra poziţiei şi performanţei financiare ale entităţilor, ”Monitorul fiscal FISC.md” nr. 6 (22) noiembrie 2014, p.92-99, 0,6 c.a
  ŞTAHOVSCHI A., Vasiliana Mircea-Dafinescu, Bucuci O. Indicatorii de performanţă - între tradiţionalism şi modernism Revista ştiinţifică „Economica”, ASEM, Chişinău, 2014, nr.4 (90), p. 35 – 41. (rom – engl).
  ŞTAHOVSCHI A., Demidov N. Stabilirea condiţiilor şi a posibilităţilor de aplicare a metodelor moderne de management. Revista ştiinţifică „Economica”, ASEM, Chişinău, 2014, nr.4 (90), p. 42 – 50. (rom – engl).
  ŞTAHOVSCHI A.,Dima Gh. Politica fiscală aplicabilă în cazul finanţărilor externe nerambursabile. Revista ştiinţifică „Economica”, ASEM, Chişinău, 2014, nr.4 (90), p. 94 – 97. (rom – engl).
  PLEŞCA N., Analiza mediilor soft utilizate pentru crearea planurilor de afaceri, ANALELE ŞTIINŢIFICE, editia II, vol.2, Chisinau, USPEE “C. Stere”, 2014, ISSN 1857-4858. – ISBN 978- 9975-4449- 0-3
  LUCRĂRI ŞTIINŢIFICO-METODICE ŞI DIDACTICE
  Manuale
  PRODAN N., ACHIRI I., ş.a Matematica. Manual pentru cl. XI. Chişinău, Prut Internaţional. 2014,304 pag.
  PRODAN N., И. АКИРИ и др. Математика. Учебник для ХI кл. Chişinău, Prut Internaţional. 2014,304 pag.

  Note de curs /Suporturi de curs
  DOLGHI CR., LUŞMANSCHI G, „Organizarea contabilităţii în afaceri”, Note de curs, vol. 8,2 c.a., Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău 2014, 180 pag
  TÎRŞU V. – Limbajul C în cadrul disciplinei Limbaje de programare. Ed. CEP USM, Chişinău 2014.
  LUŞMANSCHI G., LAVRENCIUC L., LISNIC V., Bazele contabilităţii: (Culegere de aplicaţii şi teste). Chişinău, CEP USM, 2014. - 224 p. – 6,4 c.a.

  Indicaţii /îndrumări metodice
  TÎRŞU V., APETRII N., GAVRILAŢ N., TATARCIUC N., Tehnologii informaţionale de comunicare. Indicaţii metodice. Ed. CEP USM, Chişinău 2014.

  Materiale didactice
  R. GONCEARENCO , G.STURZA , M. BUTNARU, Gh. LATUL "Programare în limbaj de asamblare. Îndrumar pentru lucrările de laborator", CZU 004.432.2(75.8), Chişinău: CEP USM, 2014, 94p