2015

postat 29 aug. 2016, 03:33 de Vladimir Dolghi   [ actualizat la 27 sept. 2016, 06:31 ]


LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE, ŞTIINŢIFICO-METODICE, DIDACTICE
publicate în anul 2015

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

Articole în culegeri ştiinţifice:

 1. DOLGHI Cr., DOLGHI Vl., Culegeri de lucrări ştiinţifice. Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecţii şi sugestii. Volumul I „Politici contabile conform Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară în sistemul de asigurări”, 0,45 c.a., CEP USM, Chişinău, 2015, pag. 6-12.
 2. DOLGHI Vl., Culegeri de lucrări ştiinţifice. Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecţii şi sugestii. Volumul I. „Strategii de implementare a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară în Republica Moldova”, 0,3 c.a., CEP USM, Chişinău, 2015, pag. 13-18.
 3. GUJUMAN L., Importanţa activităţii inovaţionale asupra creşterii competitivităţii întreprinderilor şi a economiei naţionale. Ediţia a X-a a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 30-31 octombrie 2015, ISBN 978-9975-71-711-3.
 4. GUJUMAN L., SAVA L., Importanţa Comerţului Electronic în procesul globalizării ramurii de telecomunicaţii şi a economiei naţionale. Conferinţa Tehnico-ştiinţifică Jubiliară a Colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 20-21 mai, 2015, Chişinău, Editura UTM, 2014, ISBN 9975-9841-1-8
 5. GUJUMAN L., SAVA L., SOROCHIN S., GRIŢCO M., GUIBAN S., Necesitatea implementării sistemului de iluminat inteligent în instituţiile de învăţămînt din R. Moldova, Conferinţa Tehnico-ştiinţifică Jubiliară a Colaboratorilor, doctoranzilşor şi studenţilor, 20-21 octombrie, 2014. Chişinău, Editura UTM, -2014, ISBN 9975-9841-1-8.
 6. LUŞMANSCHI G., Adoptarea deciziilor în baza informaţiei privind costurile de producţie. // Culegere de comunicări în cadrul colocviului ştiinţific „Abordări teoretice şi practice ale contabilităţii moderne”, 10 iulie 2015, Chişinău: S.n., 2015 (Tipogr. „Arva Color”), p. 228-252. – 1,16 c.a.
 7. SAVA L., GUJUMAN L., SOROCHIN S., GRIŢCO M., Analiza şi strategii de dezvoltare a personalului în ramura de telecomunicaţii, Conferinţa Tehnico-ştiinţifică Jubiliară a Colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 20-21 octombrie, 2014. Chişinău, Editura UTM, 2014, ISBN 9975-9841-1-8.
 8. SAVA L., GUJUMAN L., SOROCHIN S., GRIŢCO M., BETIVU N., Dezvoltarea capitalului uman prin alocarea investitiilor in capitalul intelectal. Conferinţa Tehnico-ştiinţifică Jubiliară a Colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 20-21 mai, 2015. Chişinău, Editura UTM, 2014, ISBN 9975-9841-1-8.
 9. SAVA L., GUJUMAN L., SOROCHIN S., GRIŢCO M., GUIBAN S., Modalităţi de îmbunătăţire a indicatorilor echilibrului financiar în ramura de telecomunicaţii, Conferinţa Tehnico-ştiinţifică Jubiliară a Colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 20-21 octombrie, 2014. Chişinău, Editura UTM, 2014, ISBN 9975-9841-1-8.
 10. SAVA L., SOROCHIN S., Instruirea şi dezvoltarea elevilor ca premisă a formării competenţei profesionale, Educaţia pentru integrare socio-profesională – educaţie prioritară, 21 -22 martie 2014. Chişinău, Direcţia generală Educaţie, Tineret şi Sport, Ediţia a III-a.
 11. SAVA L., SOROCHIN S., Motivaţia elevilor în dezvoltarea creativităţii, Educaţia pentru integrare socio-profesională – educaţie prioritară, 21-22 martie 2014. Chişinău, Direcţia generală Educaţie, Tineret şi Sport, Ediţia a III-a.
 12. SOROCHIN S., GUJUMAN L., SAVA L., GRIŢCO M., Motivaţia studenţilor în dezvoltarea creativităţii. Conferinţa Tehnico-ştiinţifică Jubiliară a Colaboratorilor, doctoranzilşor şi studenţilor, 20-21 octombrie, 2014. Chişinău, Editura UTM, -2014, ISBN 9975-9841- 1-8.
 13. TÎRŞU V., Evoluţia e-learning-ului în institutiile de învăţământ superior din Republica Moldova. Seminarul Ştiinţific cu tema: „Aspecte privind implementarea TIC în formarea abilitaţilor profesionale cerute pe piaţa muncii”, 23 aprilie, 2015, Chişinău.
 14. TÎRŞU V., Some aspects of studying process higher education institutions in Moldova. Formul internaţional “Fostering the Knowledge Triangle in Moldova”, 4-6 februarie 2015, Chişinău.
 15. АПЕТРИЙ Н. Hовые технологии анализа данных - Data Mining. Seminarul stiinţific facultate Ştiinţe Economice. 2015.
 16. АПЕТРИЙ Н. Сбор и подготовка данных для инеллектуального анализа данных. Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial. Conferinţa ştiinţifică internaţională. Chişinău: CEP USM, 2015.

Materiale /teze la forurile ştiinţifice Conferinţe internaţionale (peste hotare)

 1. CIUBOTARU S.; CALIN Iu. Transvectants and Lyapunov quantities for bidimensional polynomial systems of differential equations with nonlinearities of the fourth degree. The Eighth Congress of Romanian Mathematicians, Iasi, Romania, 2015, Abstract book, p. 81. Conferinţe internaţionale în republică
 2. BALTAG V.; CALIN Iu. The first integrals for Darboux systems of differential equations. International Conference „Mathematics & Information Technologies: Researce and Education” (MITRE-2015), Abstracts, Chişinău, July 2-4, 2015, p. 5-7.
 3. CALIN Iu.; CIUBOTARU, S. The minimal rational bases of-invariants for the bidimensional system of differential equations with nonlinearities of the fourth degree. International Conference „Mathematics & Information Technologies: Researce and Education” (MITRE-2015), Abstracts, Chişinău, July 2-4, 2015, p. 14-15.
 4. COJOCARI A., Unele particularităţi privind analiza fluxului de numerar conform noilor SNC, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ”Contabilitatea, auditul şi analiza economică între conformitate, schimbare şi performanţă”, 02 aprilie 2015, ASEM, Chişinău, Republica Moldova;
 5. CRUPOVNIŢCHI E., Aspecte practice privind calculul şi contabilitatea TVA în cadrul entităţilor economice.Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, „Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Repiblicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”, (30-31 octombrie 2015), Chişinău, USM, 2015, p. 164-167, ISBN 978-9975-71-711-3
 6. CRUPOVNIŢCHI E., Aspecte practice privind contabilitatea TVA în cadrul întreprinderilor de transport. Conferinţa Internaţională „Sisteme de transport şi logistică”, (27-30 octombrie 2015), Chişinău, ATIC, 2015, p. 333-337,ISBN 978-9975-3061-7-1
 7. DOLGHI Cr., ”Politici de organizare a auditului intern şi rolul acestuia în sistemul de management al riscului”, 0,3 c.a., Universitatea de Stat din Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională , ediţia X, ”Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”, 30 - 31 octombrie 2015, Chişinău, 2015, CEP USM pag. 50-53.
 8. DOLGHI Cr., ”Strategii de modernizare a sistemului de asigurări din Republica Moldova sub influienţa reformelor economice la nivel naţional şi mondial”, 0,5 c.a., Universitatea de Stat din Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională , ediţia X, ”Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”, 30 - 31 octombrie 2015, Chişinău, 2015, CEP USM pag. 22-29.
 9. DOLGHI Vl., ”Управленческий учет и его роль в построение системы управления предприятием”, 0,3 c.a., Universitatea de Stat din Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională , ediţia X, ”Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”, 30 - 31 octombrie 2015, Chişinău, 2015, CEP USM pag. 127-131.
 10. DOLGHI Vl., „Стратегии развития управленческого учета”, 0,3 c.a., Academia de Studii Economice a Moldovei, Conferinţa Ştiinţifica Internaţională : „Competivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, 25-26 septembrie 2015.
 11. GARŞTEA Ala, “Utilizarea matematicii în economie”. Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu participare internaţională “ Integrare prin cercetare şi inovare”, 10-11 noiembrie 2015, Chişinău.
 12. GOIAN I., MARIN V., Despre sisteme numerice în gimnaziu şi licee.Conferinţa MITRE, 2015, Chişinău, 2p.
 13. GUŢU St., „Activitatea caselor de schimb valutar şi contabilizarea operaţiilor de vânzare şi cumpărare a valutei”. Universitatea de Stat din Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, ediţia X, ”Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”, 30-31 octombrie 2015, Chişinău, Moldova.
 14. LAVRENCIUC L., GAVRILAŞ N., Sisteme informatice ERP pentru integrarea eficientă a contabilităţii în procesele economice de business. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial” din 30–31 octombrie 2015, Chişinău: CEP USM, 2015, p.132-138.
 15. LISNIC V., „Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei RM şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”. Universitatea de Stat din Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, ediţia X, ”Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”, 30-31 octombrie 2015, Chişinău, Moldova.
 16. LUŞMANSCHI G., Importanţa informaţiei privind costurile de producţie relevante la adoptarea deciziilor de înlocuire a utilajului. // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial” din 30 octombrie – 31 octombrie 2015, Chişinău: CEP USM, 2015, p.59-64. - 0,36 c.a.
 17. MACOVEI T., „Rolul participanţilor profesionişti ai pieţei de asigurări în sporirea culturii asigurărilor” Conferinţa Ştiinţifică Internaţională “Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial” 31 octombrie-01 noiembrie 2015, USM, Chişinău 2015.
 18. PANUŞ V., Reglementarea contabilităţii de gestiune între: obligativitate şi necesitate. Conferinţa ştiinţifică internaţională, septembrie 2015, ASEM.
 19. PANUŞ V., Aspecte noi în întocmirea situaţiilor financiare, Conferinţa ştiinţifică internaţională 6-7 iunie 2015, Universitatea de stat ”Alecu Russo„ din Bălţi. 0,2 c.a
 20. PANUŞ V., Aspecte noi în întocmirea situaţiilor financiare, Conferinţa ştiinţifică internaţională 21 mai 2015, Universitatea de stat ”Alecu Russo„ din Bălţi, (confirmată, în curs) 0,2 c.a
 21. PANUŞ V., Optimizarea costurilor cu personalul prin efectul instruirii, Conferinţa ştiinţifică internaţională, 30-31 octombrie 2015, USM.
 22. PETREANU E., Probe de audit. // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial” din 30 octombrie – 31 octombrie 2015, Chişinău, USM.
 23. PLATON V., PRODAN N., GARŞTEA Al., „Abordări metodologice ale lucrului individu al studenţilor”. În ediţia a X-a a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”, 30-31 octombrie 2015, Chişinău, Moldova.
 24. RAIEŢCHI E., „Evoluţia principiilor basel în contextul supravegherii activităţii bancare”. Universitatea de Stat din Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, ediţia X, ”Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”, 30 - 31 octombrie 2015, Chişinău, Moldova.
 25. ŞTAHOVSCHI A., Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională «Noutăţi legislative pentru anul 2015», KPMG Moldova SRL 29.01.2015.
 26. ŞTAHOVSCHI A., Rolul şi importanţa administrării publice şi fiscale în sistemul financiar al statului. Seminar ştiinţifico-practic „Principiile şi direcţiile prioritare ale dezvoltării sistemului educaţional militar în contextul integrării europene şi cooperării euroatlantice”, AM a FA, 12.03.2015.
 27. TABARCEA Ala, IACOB Aliona, „Raţiiunea în condiţii de abundenţă a resurselor” Universitatea de Stat din Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, ediţia X, ”Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”, 30 - 31 octombrie 2015, Chişinău, Moldova.
 28. TATARCIUC Al. „Rolul sistemelor informaţionale contabile în organizarea contabilităţii”. Universitatea de Stat din Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, ediţia X, ”Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”, 30 - 31 octombrie 2015, Chişinău, Moldova.
 29. TCACI Al., TCACI N., COJOCARU V. Aspectele analizei factoriale a rentabilităţii în întreprinderile agricole. „Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”. Conferinţa ştiinţifică internaţională. Chişinău, USM, 2015, pag. 81-88.
 30. TCACI N., TCACI Al., DOMBROVSCHI Ina. Diagnosticul riscului operaţional şi elasticităţii profitului. „Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”. Conferinţa ştiinţifică internaţională. Chişinău, USM, 2015, pag. 74-80.
 31. TERZI D., „Metode de construire a intervalelor de încredere ale prognozelor ”. Universitatea de Stat din Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, ediţia X, ”Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”, 30 - 31 octombrie 2015, Chişinău, Moldova.
 32. TIRŞU V., Some aspects of studying process higher education institutions in Moldova. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”, 30-31 octombrie 2015, Chişinău.
 33. VASILOI L., Elemente de evaluare a activelor şi obligaţiilor prin prisma Solvency II. În cadrul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Inovaţii, performanţă şi competitivitate în sectorul financiar”, 30-31 octombrie 2015, pag. 151-155, Chişinău, Moldova. ISBN: 978-9975-71-712-0.
 34. VASILOI L., Strategii inovaţionale în reglementarea solvabilităţii la specificul pieţei de asigurări din Republica Moldova. În ediţia a X-a a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”, 30-31 octombrie 2015, pag. 160-163, Chişinău, Moldova. ISBN: 978-9975-71-711-03.
 35. ZAGAEVSCHI G., Academia de Studii Economice din Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Contabilitatea, auditul şi analiza economică între conformitate, schimbare şi performanţă”, ASEM, Chişinău 2015.
 36. ZAGAEVSCHI G., Universitatea de Stat „Alecu Russo”din Bălţi, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale”, Bălţi 2015.
 37. ZAGAIEVSCHI G., “Aprecierea nivelului de cercetare privind conţinutul capitalului propriu al societăţilor pe acţiuni”. Universitatea de Stat din Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, ediţia X, ”Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”, 30 - 31 octombrie 2015, Chişinău, Moldova.

Articole în diferite reviste ştiinţifice

 1. APETRII N., Proiectarea cursului „DATA MINING”. Studia Universitates Moldaviae. Ştiinte ale educatiei. USM. 2015, decembrie.
 2. MALAI E., Elaborarea procedurii de „Audit intern al sistemului de control oficial” pentru Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor. Pe saitul oficial al ANSA: www.ansa.gov.md
 3. PANUŞ V., Aplicăm Nomenclatura Combinată din 01.01.2015, , Monitorul fiscal FISC.md” nr. 01 (23) ianuarie 2015, p.96, 0,1 c.a
 4. PANUŞ V., Noţiunea de semnificaţie în fundamentarea raţionamentului profesional contabil, Monitorul fiscal FISC.md” nr. 01 (23) ianuarie 2015, p.91-95, 0.4 c.a
 5. PANUŞ V., VOLOH M., Ajutor material: aspecte fiscale şi contabile, Monitorul fiscal FISC.md” nr. 01 (23) ianuarie 2015, p.98-99, 0,1 c.a
 6. PANUŞ V., VOLOH M., Cu privire la efectuarea livrărilor impozabile cu TVA la cota zero a bunurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă investiţională, Monitorul fiscal FISC.md” nr. 01 (23) ianuarie 2015, p.97-98, 0,1 c.a
 7. PANUŞ V., ZLATINA N., Despre diferenţa dintre depreciere şi reevaluarea mijlocului fix, Monitorul fiscal FISC.md nr. 02 (24) martie 2015, p.106-108, 0,2 c.a
 8. PANUŞ V., ZLATINA N., Transpunerea generală a conturilor contabile, Monitorul fiscal FISC.md nr. 06 (03) martie 2015, (format electronic www.fisc.md) 0,2 c.a
 9. PANUŞ V., Aspecte aplicative în determinarea pragului de semnificaţie conform noilor reglementări contabile, Monitorul fiscal FISC. md, noiembrie 2015, 0,5 c.a.
 10. PANUŞ V., VOLOH M., Verificarea şi corelarea informaţiilor din declaraţia privind TVA cu cele fiscale, Monitorul fiscal FISC. md, noiembrie 2015, 0,5 c.a.
 11. PANUŞ V., ZLATINA N., Aplicarea deprecierii activelor conform noilor prevederi contabile, Monitorul fiscal FISC. md din iulie 2015, 0,6 c.a
 12. PANUŞ V., ZLATINA N., Repere aplicative privind tranziţia la noile reglementări contabile, Monitorul fiscal FISC.md nr. 02 (24) martie 2015, p.91-105, 0,5 c.a
 13. SCACUNOVA L., Бухгалтерский учет производственных затрат вспомогательных производств. Monitorul fiscal FISC.md
 14. SCACUNOVA L., Бухгалтерский учет производственных затрат и калькуляция себестоимости продукции и услуг в соответствии с новыми НСБУ. Monitorul fiscal FISC.md
 15. SCACUNOVA L., Бухгалтерский учет производственных потерь. Monitorul fiscal FISC.md

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICO-METODICE ŞI DIDACTICE

Manuale

 1. PANUŞ V., Contabilitate managerială avansată: aplicaţii şi evaluări (Culegere de aplicaţii şi teste), Chişinău, 2015, 174 p., 10 c.a (în curs de editare)

Ghiduri metodice/metodologice

 1. SAVA L., GRIŢCO M., Microecnomie. Indicaţii metodice, Partea I. - Chişinău, Editura UTM, - 2014, 115p. ISBN 978-9975-45-305-9;
 2. SAVA L., GRIŢCO M., Organizarea şi analiza activităţii economice în domeniul telecomunicaţiilor. Ghid metodic, Partea I. - Chişinău, Editura UTM, - 2014, 54p. ISBN 978-9975- 45-316- 5;
 3. SAVA L., GRIŢCO M., Organizarea şi analiza activităţii economice în domeniul telecomunicaţiilor. Ghid metodic, Partea II. - Chişinău, Editura UTM, - 2014, 56p. ISBN 978-9975- 45-318- 9.