Activitatea stiintifica

Ru Ro30 - 31 octombrie 2015 / Conferinţa Ştiinţifică Internaţională

postat 18 iul. 2016, 00:13 de Vladimir Dolghi   [ actualizat la 29 aug. 2016, 06:37 ]


RAPORT privind desfăşurarea Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Facultatea Ştiinţe Economice din 30 - 31 octombrie 2015

PRIORITĂŢI STRATEGICE DE MODERNIZARE INOVAŢIONALĂ A ECONOMIEI REPUBLICII MOLDOVA ŞI POLITICI DE DEZVOLTARE DURABILĂ LA NIVEL MONDIALConferinţa ştiinţifică internaţională, cu tema: „STRATEGICE DE MODERNIZARE INOVAŢIONALĂ A ECONOMIEI REPUBLICII MOLDOVA ŞI POLITICI DE DEZVOLTARE DURABILĂ LA NIVEL MONDIAL”, a fost organizată de către Facultatea Ştiinţe Economice, catedra “Contabilitate şi Informatică Economică” la 30-31 octombrie 2015.

În cadrul sesiunii plenare, au fost prezentate rezultatele cercetărilor ştiinţifice de către: Dmitrii PARMACLIМетодика определения минимальных показателей эффективности использования земли в сельском хозяйстве”; Alexandr COROVINОценка экономического потенциала компании”; Cristina DOLGHIStrategii de modernizare a sistemului de asigurări din Republica Moldova sub influienţa reformelor economice la nivel naţional şi mondial”; Marian JALENCUIniţierea şi susţinerea start-up-urilor studenţeşti – o modalitate de dezvoltare a afacerilor inovative!”; Mihai PATRAŞAnaliza calităţii informaţiilor statistice economice, financiar-bancare, comerciale etc.: cazul RM cu date comparative privind şi alte state”.

În cadru desfăşurării lucrărilor Secţiunii I: “Politici inovaţionale de organizare a contabilităţii, auditului şi modelării proceselor economice”, moderator Dolghi Cristina, dr., conf. univ. au fost prezentate lucrările ştiinţifice cu privire la abordarea auditului, contabilităţii, diagnosticului financiar şi rolul sistemelor informaţionale în economie de către cadrele ştiinţifico-didactice şi doctoranzi din cadrul catedrei „Contabilitate şi Informatică economică”.

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice prezentate au cuprins tematica:
 • Politici de organizare a auditului intern şi rolul acestuia în sistemul de management al riscului” prezentată de Cristina DOLGHI;
 • Abordări metodologice ale lucrului individu al studenţilor” prezentată de Valeriu PLATON, Nicolae PRODAN, Ala GARŞTEA;
 • Importanţa informaţiei privind costurile de producţie relevante la adoptarea deciziilor de înlocuire a utilajului” prezentată de Galina LUŞMANSCHI;
 • Optimizarea costurilor cu personalul prin efectul instruirii” prezentată de Valentina PANUS;
 • Aspectele analizei factoriale a rentabilităţii în intreprinderile agricole” prezentată de Natalia TCACI, Alexandru TCACI, Virginia COJOCARU;
 • Сбор и подготовка данных для их интеллектуального анализа” prezentată de Natalia APETRII;
 • Evaluarea gajului şi evidenţa acestuia în cadrul băncii comerciale” prezentată de Victoria LISNIC;
 • Rolul participanţilor profesionişti ai pieței de asigurari în sporirea culturii asigurărilor” prezentată de Tatiana MACOVEI;
 • Rolul sistemelor informaţionale contabile în organizarea contabilităţii” prezentată de Ala TATARCIUC;
 • etc.

În rezultatul dezbaterilor problemelor discutate în cadrul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale au fost propuse următoarele perfecţionări în domeniul contabilităţii, auditului şi sistemelor informaţionale:
 • implimentarea practicilor moderne în auditul intern;
 • aplicarea politicilor contabile practicate în ţările europene conform Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către entităţile din Republica Moldova;
 • utilizarea sistemelor informaţionale pentru integrarea eficientă a contabilităţii în procesele economice de business.Şedinţa Secţiunei II: ”Inovaţii, performanţă şi competitivitate în sectorul financiar”, moderator Ştefaniuc Olga, dr., conf. univ., s-a abordat tematica:
 • Specificul operaţiunilor băncilor comerciale pe piaţa valorilor mobiliare în Republica Moldova” prezentată de Olga ŞTEFANIUC, Angela FILIP;
 • Rolul controlului financiar public intern în eficientizarea managementului finanţelor publice” prezentată de Maria COJOCARU, Iulia CAPRIAN;
 • Fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală – sursă principală de finanţare a sistemului de ocrotire a sănătăţii în Republica Moldova” prezentată de Ludmila COBZARI, Oxana MIRON, Tatiana MOROI;
 • etc.

De rînd cu prezentările comunicărilor ştiinţifice, s-au iniţiat şi dezbateri şi schimburi de opinii între participanţii la lucrările secţiunilor. Comunicărle au fost prezentate cu suport-multimedia.
Conferinţa a demostrat existenţa unui înalt potenţial productiv al ştiinţei economice. În articolele prezentate, autorii au făcut analize cu referire la temele alese, au elaborat recomandări cu privire la creşterea eficienţei activităţii întreprinderii, ramurii, statului. În condiţiile implementării recomandărilor înaintate unităţile economice din Republica Moldova vor putea să îmbunătăţească activitatea întreprinderii în compartimentele gestiunii economico-financiare, contabilităţii şi practicii auditului, managementului entităţilor şi să corespundă standardelor internaţionale.

Secţiunea III a Conferinţei, cu genericul „Strategii manageriale inovaţionale şi rolul acestora în asigurarea dezvoltării durabile” a fost moderată de către conf. univ., dr. Marian Jalencu, şef catedră “Administrarea Afacerilor”.

În cadrul sedinţei Secţiunii III s-a abordat tematica:
 • Aspectele managementului demographic în Germania” prezentată de Maia POSTICA;
 • Particularităţile pieţei muncii din Republica Moldova” prezentată de Valentina POSTOLACHI, Alexandru SCUTARU;
 • Atractivitatea investiţională a pieţei imobiliare în Republica Moldova” prezentată de Angela ŞESTACOVSCAIA;
 • Sistemul expert – modalitate de selectare a strategiei managerial potrivite” prezentată de Tatiana ZUBCU;
 • The study on development of e-learning în Moldova” prezentată de Valentina TÎRŞU;
 • Eficientizarea gestionării exodului potenţialului in-telectual al Republicii Moldova” prezentată de Lucia CAVCALIUC;
 • etc.

În urma prezentărilor comunicărilor ştiinţifice planificate în program, s-au iniţiat deosebit de relevante şi utile discuţii şi schimburi de viziuni între participanţii la lucrările secţiunii.

Se menţionează participarea activă în cadrul acestora a conferenţiarilor universitari – Valentina Postolachi şi Alexandru Scutaru. În special, concluziile ce au reieşit din dezbaterile iniţiate s-au axat pe necesitatea dezvoltării mediului universitar inovativ, prin intermediul dezvoltării cercetării ştiinţifice şi promovării inovaţiilor şi transferului tehnologic.

De asemenea, s-a reliefat exigenţa de a intensifica cooperarea în ce priveşte cercetarea ştiinţifică dintre profesorii catedrei, în vederea identificării noilor tematici şi domenii de cercetare ştiinţifică şi, drept o modalitate de a intensifica cercetarea şi a asigura un nivel calitativ înalt a acesteia.

Activitatea Secţiunii IV „Strategia marketingului şi turismului în dezvoltarea economiei Republicii Moldova”, moderator Alexandr ONOFREI, dr. hab., prof. univ.s-a desfăşurat conform programei conferinţei şi au fost prezentate şi discutate următoarele teme:
 • Диагностика и анализ сектора малых и средних предприятий винодельческой отрасли ATO Гагаузия” prezentată de Alexandr ONOFREI, Snejana MUSCA;
 • Merchandising-ul mărfurilor: aspect metodologic” prezentată de Maria HAMURARU, Adriana BUZDUGAN;
 • Dezvoltarea competitivităţii economice prin creativitate şi firme inovative” prezentată de Margareta BRADU;
 • Impulsionarea activităţii turistice – chezăşie a prosperării economice” prezentată de Grigori CAPAŢINA, Valentina CAPAŢINA;
 • Raţiunea în condiţii de abundenţă a resurselor” prezentată de Ala TABARCEA, Aliona IACOB;
 • Rolul distribuţiei în dezvoltarea economică şi asigurarea dezvoltării durabile” prezentată de Lina TELEUCĂ, Mariana TELEUCĂ;
 • etc.

În dezbateri au fost discutate teme actuale din domeniul marketingului şi turismului: dezvoltarea pieţei, comportamentul consumatorilor, promovarea activităţii de inovare şi dezvoltare a agenţilor economici, analiza activităţii IMM din UAT Găgăuzia, piaţa muncii, ş.a.

În activitatea Secţiunii s-au implicat profesorii catedrei ”Economie, Marketing şi Turism” şi doctoranzi de la specialitatea REI şi Economie Mondială. După prezentarea articolelor s-au trasat concluzii şi recomandări privind perfecţionarea activităţii întreprinderilor din domeniul marketingului şi turismului.

1-1 of 1